Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u finansiranju rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju ribe bespovratnim sredstvima, u ukupnom iznosu do 115.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici i ribnjaci za sportski ribolov).

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su registrovana za obavljanje delatnosti  mrešćenja i uzgoja ribe u ribnjacima (delatnost 05020) ili slatkovodne akvakulture (delatnost 0322) .

Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjačkih površina:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Overena kopija PIB obrasca;
3.    Izvod iz registra privrednih subjekata (Agencija za privredne registre);
4.    Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
5.    Overena kopija Rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu sa veterinarsko – sanitarnim uslovima – registracija objekta;
6.    Overenu kopiju vodne dozvole i dokaz o plaćenim vodnim naknadama;
7.    Dokaz o vlasništvu na parcelama ribnjačkih površina (izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) sa pravom svojine, oblik svojine-privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina), izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa) ili privatnu svojinu sa obimom udela 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje 5 godina;
8.    Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
9.    Predračun izvođača radova.

Potrebna dokumentacija za izgradnju objekata za proizvodnju ribe:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Overena kopija PIB obrasca;
3.    Izvod iz registra privrednih subjekata (Agencija za privredne registre);
4.    Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
5.    Dokaz o vlasništvu na parcelama neobradivog poljoprivrednog zemljišta (izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) sa pravom svojine, oblikom svojine-privatna i obimom udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina), izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa) ili privatnu svojinu sa obimom udela 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje 5 godina;
6.    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
7.    Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
8.    Rešenje o odobrenju za gradnju – građevinska dozvola i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, faza realizacije projekta, razvijenost opštine, broj zaposlenih i novozaposlenih radnika.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine, a po obezbeđenju bankarske garancije od strane podnosioca prijave.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 43 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 07.11.2011. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “za konkurs-rekonstrukcija i izgradnja ribnjaka – ne otvarati“ .

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-07.

Tekst konkursa i prijava