Sufinansiranje programa u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene, Finsijskim planom Sekretarijata, planirana su sredstva ukupnom iznosu od 15.522.353,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja

1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 3.822.521, 00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 4.968.031,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

• naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika i ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje;
• usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, monografija;
•    materijal za obrazovanje;
•    usluge usavršavanja zaposlenih.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini.

B) Nevladine organizacije

1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 3.019.418,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 3.712.383,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
•    obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja  i drugo;
•    obezbeđivanje materijala za usavršavanje zaposlenih, kao i poboljšanje uslova rada obrazovnih ustanova;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja, i
•    obezbeđivanje    uslova    obrazovanja    najtalentovanijim    učenicima,
učenicima sa posebnim potrebama i učenicima pripadnicima nacionalnih manjina.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije u AP Vojvodini.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    značaj programa (projekta) za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2.    ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekta),
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekta),
4.    kontinuitet u sufinansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekata).

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.    kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj programa/projekta, mesto održavanja, vreme održavanja, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost programa/projekta, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo, program realizacije aktivnosti i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa/projekta);
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
4.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE O PO ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANjA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, rešenjem na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početk realizacije programa (projekta). Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa (projekta).

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnim novinama „Dnevnik“ i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave se podnose na priloženom Upitniku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Link