Sufinansiranje invoacionih aktivnosti

Konkursi

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za sufinansiranje inovacionih aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2010. godini

I CILjEVI I OČEKIVANI REZULTATI

U cilju razvoja, realizacije i pospešivanja inovacione delatnosti, a radi podsticaja

aktivnosti stručnih društava pronalazača koje su u funkciji unapređivanja naučne i tehnološke baštine, po osnovu ovog javnog poziva finansiraju se aktivnosti stručnih društava-saveza/udruženja pronalazača koje predstavljaju doprinos u razvoju inovatorstva.

II USLOVI UČEŠĆA

Prijavu sa zahtevom za finansiranje po ovom javnom pozivu može da podnese organizacija (savez, društvo, udruženje) pronalazača, registrovana po važećim propisima o udruženjima građana (u daljem tekstu: stručno društvo).

III NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Učešće po ovom javnom pozivu se ostvaruje podnošenjem potpisane i overene prijave sa  zahtevom za sufinansiranje uz koji se podnosi:

1.      Popunjen obrazac Prijave sa zahtevom za finansiranje (sa web-portala Ministarstva www.nauka.gov.rs), potpisan i overen od strane predsednika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje stručnog društva.

2.      Popunjen obrazac Upitnika (sa web-portala Ministarstva www.nauka.gov.rs), potpisan i overen od strane predsednika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje  stručnog društva.

3.      Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, i to u iznosu od 1.000,00 dinara, na žiro račun broj: 840-742221843-57 , šifra plaćanja: 153, model: 97, poziv na broj: 50-016, svrha doznake: republička administrativna taksa za zahtev po javnom pozivu, korisnik: budžet Republike Srbije.

Ukoliko prijava sa zahtevom nije potpisana i overena od strane ovlašćenog lica, ili uz nju nije priložen Upitnik popunjen u odnosu na sve tražene podatke, ili dokument iz tačke 3., prijave stručnog društva se ne uzima u razmatranje, odnosno odbacuje se kao nepotpuna.

IV ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijave (sa prilozima) po ovom pozivu podnose se u dva primerka Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj do 19.11.2010. godine preporučenom poštom na adresu Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd sa naznakom «za program finansiranja aktivnosti stručnih društava pronalazača», kao i u jednoj elektronskoj verziji koju je potrebno dostaviti putem mejla na adrese: tijana.knezevic@nauka.gov.rs ili sanja.pavlovic@nauka.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osobe za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva su Tijana Knežević i Sanja Pavlović, kontakt telefoni su: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lokal 107.

Link