Sredstva za očuvanje genetskih resursa domaćih životinja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2010. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Ova sredstva u ukupnom iznosu od 3.706.500,00 dinara, su namenjena za subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, odnosno za očuvanje, održivo korišćenje i unapređenje načina smeštaja, ishrane i nege ugroženih autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (podolac) i Svinjarstvo (mangulica), čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (Član: 7, 8. i 9. Zakona o stočarstvu, „Službeni glasnik RS“, broj 41/09)

Planirana, a nerealizovana sredstva  kod pojedine vrste i autohtone rase stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na  drugu vrstu i autohtonu rasu stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;

2)   Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

3)   Fotokopija priloga 4 (podaci o vrsti i broju životinja i gazdinstvima na kojima se drže ili uzgajaju), koji se nalazi u Pravilniku o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 111/09);

4)   Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

5)   Fotokopija čekovne kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu kod banke;

6)   Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 12.11.2010. godine, na sledeću adresu:  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: „Konkurs za genetske resurse„.

Tekst Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefon 021/456-267.