Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave u Jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini projekte za unapređenje rada lokalne uprave u oblasti podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja u jedinicama lokalne samouprave AP Vojvodine.

Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 5.000.000,00 dinara, Pokrajinskom skupštinskom Odlukom o rebalansu  budžeta AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list APV“, br. 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Cilj Konkursa je davanje doprinosa boljem poslovnom ambijentu na osnovama saradnje jedinica lokalnih samouprava i lokalnih udruženja preduzetnika, povećanje stepena integrisanosti lokalnih udruženja preduzetnika u rad JLS u oblasti lokalne ekonomske politike, povećanje stepena informisanosti lokalnih preduzetnika i podizanje kvaliteta zajedničkih nastupa JLS i lokalnih udruženja preduzetnika.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta JLS .

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Pokrajinskog sekretarijata po pojedinačnom projektu je 250.000,00 dinara.

Preostali deo sredstava mora obezbediti podnosilac projekta,  iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje imaju usvojene Strategije lokalnog održivog razvoja.

Jedinice lokalne samouprave mogu učestvovati na konkursu samo sa jednim predlogom projekta.

Jedinice lokalne samouprave moraju da konkurišu sa jednom partnerskom organizacijom i to:

  • udruženjem građana osnovanim sa ciljem zaštite i                           unapređenja interesa preduzetnika sa sedištem u AP Vojvodini, registrovane u R.Srbiji.

Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim     obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta. Konkurs, Smernice za podnosioce predloga projekta i ostali prijavni konkursni obrazci mogu se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju; www.samouprava.vojvodina.gov.rs

Prijavni konkursni obrazci dostavljaju se u štampanom obliku,     jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju  do 02.11.2010 g.

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar  za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugo pravno sredstvo.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet     stranici        Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i    međuopštinsku saradnju.

Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaključiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave u Jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju,  a nakon realizacije projekta priložiće detaljne narativne i finansijske izveštaje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:psloksam@gmail.com ili putem telefona 021-487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.

Link