Usvojene izmene Zakona o budžetskom sistemu

Vesti

Skupština Srbije usvojila je sinoć izmene Zakona o budžetskom sistemu kojim se utvrđuju granice budžetskog deficita i javnog duga do 2015. godine.

Tim zakonom je utvrđeno da ciljani godišnji fiskalni deficit u srednjem roku u proseku iznosi 1% bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno da u godinama recesije može biti veći, a u periodima ekonomskog rasta manji od 1% BDP-a ili ostvarivan suficit.

Dug države, ne uključujući obaveze po osnovu restitucije, ograničen je na 45% BDP-a.

Novim fiskalnim pravilima menja se strukture javne potrošnje tako što se učešće penzija u BDP-u smanjuje na 10% do 2015. godine, a učešće plata na 8%.

Fiskalna pravila će ubuduće važiti i za lokalnu vlast, tako da budžeti lokalnih samouprava neće moći da budu veći od 10% prihoda u toj godini, osim ako su rezultat realizacije javnih investicija.

Sprovođenje novih pravila u javnim finansijama kontrolisaće Fiskalni savet, kao nezavisno telo, a imaće tri člana koje bira Narodna skupština na predlog predsednika Srbije, ministra finansija i guvernera Narodne banke Srbije.