Kredit izgradnju, adaptaciju skladišnih kapaciteta

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno kreditiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta u oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine

Ciljevi dodele sredstava

Osnovni ciljevi dodele sredstava su povećanje skladišnih kapaciteta u ratarskoj, povrtarskoj, voćarsko-vinogradarskoj, stočarskoj i živinarskoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u cilju stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

Realizacija Konkursa sprovodiće se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje davanjem dugoročnih kredita u saradnji sa Fondom za razvoj AP Vojvodine u 2010. i 2011. godini.

Korisnici kredita

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. pravna lica sa većinskim privatnim kapitalom
 2. preduzetnici
 3. zemljoradničke zadruge i
 4. fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,

svi sa sedištem/prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Namena sredstava

Krediti su namenjeni za dugoročno finansiranje izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata namenjenih skladištenju, kao i za opremanje objekata navedene namene nabavkom nove opreme, a odobravaće se i realizovati na osnovu priložene tražene dokumentacije. Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu zemljišta.

Uslovi kreditiranja

 • mogući odobreni iznos kredita: do 40.000.000,00 dinara
 • sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
 • rok vraćanja kredita: 5 godina, u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci. U periodu mirovanja otplate kredita obračunava se interkalarna kamata i pripisuje osnovnom dugu.
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa:

–         2,10% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom ili avaliranim menicama

–         3,15% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom.

 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
 • instrumenti obezbeđenja kredita:

–         garancija poslovne banke ili

–         menice avalirane od strane poslovne banke ili

–         založno pravo na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja obaveza korisnika (osim fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstva) je da dostavi i odgovarajući (ugovoreni) broj blanko sopstvenih menica.

Krediti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i u višem iznosu obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili avaliranim menicama.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.


Link