Konkurs za podizanje poljozaštitnih pojaseva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sisetma i lovnih remiza

Ukupno raspoloživa sredstva koja će se rasporediti putem konkursa do iznosa od 45.600.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 65%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza i koji su doneli odluku o podizanju poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava na konkurs, overena i potpisana od ovlašćenog lica;
  2. Fotokopija PIB obrazca;
  3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
  4. Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;
  5. Akt kojim je nadležni organ grada, odnosno opštine usvojio projektno tehničku dokumentaciju za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;
  6. Odluku nadležnog organa grada, odnosno opštine o pristupanju realizaciji radova na podizanju poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza po usvojenoj projektno tehničkoj dokumentaciji;
  7. Izvođački projekat kao i izvod iz projektno tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;

Izvođački projekat treba da sadrži: tekstualni deo, tabelarni deo i skicu

  1. Tekstualni deo Izvođačkog projekta sadrži mesto i površinu izvođenja radova (opštinu, katastarsku opštinu, katastarsku parcelu), opis ekoloških prilika, tehnologiju izvođenja sadnje, vrstu, količinu i starost sadnog materijala po hektaru i ukupno, krajnji rok za izvršenje podizanja poljozaštitnih pojaseva. Posebno navesti subjekte koji će biti nosioci poslova nege i zaštite nakon podizanja poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza.
  2. b. Tabelarni deo Izvođačkog projekta sadrži ekonomsko finansijsku analizu sa posebno iskazanom ukupnom cenom koštanja, obezbeđenim sopstvenim sredstvima i iznosom za koji se konkuriše.
  3. c. Skica površine na kojoj se planira izvođenje radova sa pravcem pružanja poljozaštitnih pojaseva.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu i odabir prijava je ukupno stanje šumovitosti na teritoriji gradova i opština.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 05.10.2010. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom konkurs – podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-07 .

Link