„Digitalna škola“

Konkursi

MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Javni poziv za učešće u programu „Digitalna škola“

Program obuhvata opremanje digitalnih kabineta u osnovnim školama. Digitalni kabinet uključuje do 30 mesta za rad učenika na savremenim personalnim računarima, prateću opremu potrebnu nastavniku, odgovarajući softver i povezanost računara u kabinetu.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

U programu „Digitalna škola“ mogu učestvovati osnovne škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Svaka škola za učešće u Programu može prijaviti jedan ili više školskih objekata u kojima ta škola organizuje redovnu nastavu.

Za svaki prijavljeni školski objekat, škola se može opredeliti za jednu od sledećih opcija:

1. jedan digitalni kabinet sa 5, 10, 15, 20, 25 ili 30 mesta za rad učenika na računarima i jednim mestom za rad nastavnika na računaru, pri čemu broj mesta za rad učenika u digitalnom kabinetu ne može biti veći od jedne osmine broja učenika škole koji pohađaju nastavu u školskom objektu, a učionica koja je određena za digitalni kabinet mora da ima barem dva kvadratna metra po mestu za rad učenika;

ili

2. jedan prenosni računar i projektor, za šta se škola može opredeliti samo u slučaju da u školskom objektu nastavu pohađa manje od 40 učenika.

Škola koja je prijavila školski objekat za opremanje digitalnog kabineta treba da odredi učionicu u kojoj će obezbediti:

  1. električno napajanje na koje se može priključiti oprema snage do 150W po mestu za rad učenika i sa najmanje jednom šuko utičnicom na svakih deset mesta za rad učenika;
  2. vezu ka Internetu u učionici, preciznije RJ45 utičnicu za lokalnu mrežu preko koje se ostvaruje veza ka Internetu;
  3. da je učionica fizički obezbeđena od provala;
  4. stolove sa radnom površinom od barem 60 cm širine i 50 cm dubine po mestu za rad učenika.

Izuzetno, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će pomoći u obezbeđivanju uslova iz tačaka 1, 2 i 3, školama u jedinicama lokalne samouprave koje su Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009 i 30/2010) određene kao izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave.

Podnošenjem prijave škola se obavezuje da će:

1. odrediti nastavnika koji će biti zadužen da se stara o tehničkom funkcionisanju digitalnog kabineta, za koga će Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo organizovati obuku za tehničko postupanje sa opremom;

2. direktor osnovne škole izveštavati Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo o stanju i aktivnostima u digitalnom kabinetu za svako tromesečje školske godine, u roku od 15 dana po isteku tromesečja;

3. digitalni kabinet u vreme rada škole, a u periodima kada se u kabinetu ne održava nastava, biti slobodno dostupan đacima škole, da će postojati istaknut raspored slobodnih termina i biti organizovano dežurstvo nastavnika u tim terminima;

4. Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, odnosno licu koje  to ministarstvo odredi, radi praćenja realizacije Programa, omogućiti neposredan uvid u rad Digitalnog kabineta, uključujući i uvid u tehničku ispravnost opreme.

Prava i obaveze škole i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo u vezi realizacije opremanja digitalnog kabineta biće bliže uređene ugovorom koji će biti potpisan pre isporuke opreme.

POSTUPAK PRIJAVE

Obrazac prijave za program „Digitalna škola“ može se preuzeti u elektronskom obliku na veb stranici www.digitalnaskola.rs

Za svaki školski objekat koji se prijavljuje potrebno je posebno popuniti obrazac prijave u elektronskom obliku, odštampati ga, potpisati i overiti.

Uz prijavu, na listu papira formata A4, prilaže se crtež osnove učionice koja je određena za digitalni kabinet sa označenim dimenzijama, kao i položajem vrata, prozora, klupa, katedre i table.

Obrazac prijave poslati i u elektronskom obliku i poštom, i to:

– Popunjen obrazac prijave za program „Digitalna škola“ u elektronskom obliku poslati elektronskom poštom na adresu digitalna.skola@mtid.gov.rs. Ukoliko škola ima tehničke mogućnosti, elektronskom poštom treba poslati i crtež osnove učionice.

– Popunjen, odštampan, potpisan i overen obrazac prijave za program „Digitalna škola“  sa priloženim crtežom osnove učionice poslati na adresu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, sa naznakom „Prijava za program Digitalna škola“.

Rok za podnenje prijava je 15. septembar 2010. godine.

Primer popunjenog obrasca prijave i primer crteža osnove učionice, kao i sve druge informacije u vezi programa „Digitalna škola“ mogu se pronaći na veb adresi www.digitalnaskola.rs

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem, škole se mogu obratiti telefonom na broj 011/ 20 20 200 ili elektronskom poštom na adresu digitalna.skola@mtid.gov.rs