Konkurs za ujednačavanje stepena razvijenosti

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti  jedinica lokalnih samouprava na teritoriji  AP Vojvodine.
Nakon razmatranja situacije na terenu, uočeno je da se mora poboljšati i unaprediti komunikacija između građana i lokalne samouprave, posebno po pitanju komunalnih usluga. Cilj Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju u narednom periodu je da pomogne lokalnim samoupravama da pokrenu ovaj vid komunikacije sa građanima i da se na ovaj način pomogne u ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih samouprava.

Opšti cilj ovog konkursa za podnošenje projekata je ujednačavanje stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, realizacijom prioriteta koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem unapređenja efikasnosti  komunalnih usluga. Nepostojanje objedinjenog sistema komunikacije sa građanima, kao i objedinjenog menadžmenta upravljanja javnim komunalnim preduzećima, odeljenjima, inspektoratima i sl. za posledicu imaju veliki stepen nezadovoljstva građana nivoom komunalnih usluga u brojnim lokalnim samoupravama.

Zbog toga će Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansirati u 2010. godini projekte koji će na prvom mestu uspostaviti sistem komunikacije na relaciji građanin-lokalna samouprava-JKP sa ciljem podizanja nivoa i standardizacije nivoa komunalnih usluga u Vojvodini. Boraveći na terenu i razgovarajući sa predsednicima lokalnih samouprava, zaključili smo da je jedan od načina uspostavljanja tzv. «zelene linije», centri za komunikaiju ili sistema komunikacije poput primera «Sistema 48» koji se sprovodi u Inđiji, najbolja mogućnost da se građani direktno uključe u rešavanje komunalnih problema na lokalnom nivou.

Za ovaj Konkurs u budžetu pokrajinskog sekretarijata obezbeđena su sredstva u visino do 40.000.000,00 dinara.

U ostvarivanju glavnog cilja predviđeni su sledeći oblici aktivnosti koji će se finansirati:

–      aktivnosti na uspostavljanju mehanizama direktne komunikacije
građana sa lokalnom upravom i javnim komunalnim preduzećima
–    aktivnosti na upoznavanju građana sa novouspostavljenim mehanizmima komunikacije na relaciji građani – lokalna uprava – javna komunalna preduzeća;
–    nabavka nameštaja, opreme i manje investicije potrebne za realizaciju projektnih aktivnosti i aktivnosti nakon projekta koji će doprineti održivosti postignutih               rezultata;
–    nabavka softvera koji će doprineti postizanju ciljeva projekta;
–    tehnička pomoć od strane stručnjaka iz partnerske jedinice lokalne samouprave, udruženja građana, naučne institucije i dr. koje poseduju potrebno znanje,                iskustvo ili razvijene aktivnosti u oblasti u kojoj se realizuje projekat.

Rok: 10.09.2010. godine