„Start up“ krediti za pravna lica

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
Kreditna podrška za početnike – “Start up“ krediti (pravna lica) po programu za 2010.godinu

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju novoosnovana pravna lica na području Republike Srbije, proizvodne i uslužne delatnosti registrovana u Agenciji za privredne

registre od 01.06.2009.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikada ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena na neodređeno vreme u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica) do 40 godina starosti.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za:

– kreditiranje proizvodnih i uslužnih delatnosti

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:

– kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;

– kreditiranje infrastrukture;

– kupovinu polovne opreme

– kreditiranje trgovine;

– kreditiranje kupovine putničkih vozila;

– kreditiranje organizovanja igara na sreću, lutrija i sl.delatnost;

– pozajmice drugim licima

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

– krediti se odobravaju u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara

– rok otplate od 3-5 godina, u okviru kojeg je period počeka do dvanaest meseci.

– kamatna stopa 2,5% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

– tromesečna otplata kredita

Rok za podnošenje zahtvea je 30. april 2010. godine.