Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica

Pokrajinski sekretarijat za kulturu će u 2010. godini ovim konkursom sufinansirti programe i projekte koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta nacionalnih manjina u AP Vojvodini, iz sredstva utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, i 6.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Na konkurs mogu da se prijave projekti iz oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva, koji podrazumeva duhovno i materijalno kulturno nasleđe.

Duhovna kultura:

1. Izvorni narodni ples:

 • očuvanje tradicionalnog plesa naroda,
 • prikupljanje podataka o izvornim narodnim plesovima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga izrada novih koreografija za folklorne ansamble,
 • programi, obezbeđivanje uslova za rad folklornih ansambala,
 • stručni seminari, škole i kursevi narodnih plesova,
 • letnji kampovi za podučavanje narodnih plesova,
 • folklorni festivali i takmičenja,
 • propagiranje značaja očuvanja izvornih narodnih plesova

2. Izvorne narodne pesme i muzika:

 • očuvanje izvornih narodnih pesama i muzike,
 • prikupljanje podataka o izvornoj narodnoj muzici manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • festivali i takmičenja izvorne narodne muzike i pesama,
 • škole narodne muzike i narodnih pesama
 • nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, koji su potrebni za obuku
 • letnji kampovi za podučavanje narodne muzike i pesama,
 • izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom
 • programi i rad izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa
 • propagiranje značaja očuvanja izvorne narodne muzike i pesama

3. Narodni običaji, verovanja

 • očuvanje narodnih običaja,
 • prikupljanje podataka o narodnim običajima manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • festivali i takmičenja vezana za narodne običaje,
 • letnji kampovi za podučavanje starih narodnih zanata
 • propagiranje značaja očuvanja narodnih običaja i verovanja

Materijalna kultura – stari narodni zanati

 • očuvanje starih narodnih zanata
 • prikuljanje podataka o starim narodnim zanatima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • škole starih narodnih zanata
 • stvaranje uslova za rad škola narodnih zanata (nabavka osnovnih sirovina i opreme za rad)
 • iložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad)
 • takmičenja starih narodnih zanata
 • kursevi, škole, seminari za izradu nardonih nošnji
 • propagiranje značaja očuvanja starih narodnih zanata

USLOVI KONKURSA I NAČIN APLICIRANJA

Pravo učešća na Konkursu imaju isključivo registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije, udruženja i samostalni umetnici na teritoriji AP Vojvodine, koji svojim vrhunskim umetničkim stvaralaštvom doprinose razvoju narodne umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijave se podnose u 2 (dva) primerka, isključivo na obrazcu – Upitnik Konkursa za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2010. godini. Navedeni upitnik sastavni je deo Konkursa i može se preuzeti sa veb adrese sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi

Uz prijavu se obavezno podnosi:

 • fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
 • fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 • Zvaničan dokaz o overenom računu u banci.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine

Link