Konkurs za finansiranje tekućih popravki za ustanove kulture

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini

Sredstva u iznosu od 7.500.000,00 dinara (slovima: sedammilionapetstotina-hiljadadinara) koristiti će se za finansiranje ili sufinansiranje:

tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, u iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i nabavku nove opreme, u iznosu od 3.500.000,00 dinara (slovima:tri-milionapetstohiljadadinara) – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme i nabavku nove opreme koje imaju cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju i prezentaciju projekata iz oblasti kulture i poboljšavanje uslova rada ustanova kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora).

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu kriterijuma:

  • ukupni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
  • postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
  • kontinuitet u finansiranju projekata Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put, i
  • ustanove kulture sa teritorije nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 1. do 15. februara 2010. godine.