Javni konkurs za finansiranje projekata u okviru teme „Ozonski omotač – uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi“

Konkursi

ozone-layerMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE

Javni konkurs za finansiranje projekata u okviru teme „Ozonski omotač – uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi“

Predmet konkursa je dodela finansijskih sredstava za realizaciju projekata na temu „OZONSKI OMOTAČ – UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE LJUDI“ koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva koja se bave pitanjima zaštite životne sredine.

Cilj javnog konkursa: Jačanje javne svesti o značaju i zaštiti ozonskog omotača, sa posebnim osvrtom na uticaj na zdravlje stanovništva.

Opredeljena sredstva: Ukupan iznos opredeljenih sredstava za projekte po ovom konkursu iznosi 3.200.000,00 dinara(trimilionadvestotoinehiljada) dinara.

Realizacija odabranih projekata biće finansirana najviše sa 800.000,00 (osamstotina hiljada) dinara po projektu.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu:
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja koja su:

  • upisana u Registar Agencije za privredne registre;
  • deluju na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine;
  • imaju iskustva u realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine;
  • imaju adekvatne ljudske resurse, opremu i infrastrukturu potrebnu za realizaciju projekata.

Rok za podnošenje prijava je: 17. mart 2014. godine

Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel: 011/7155-226; kontakt osoba je Bojana Đurović (bojana.djurovic@merz.gov.rs).

Detalji konkursa