Javni oglas za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Javni oglas za sufinansiranje  nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini  nabavku knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  sredstvima u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: tekući transferi ostalim nivoima vlasti i to: za matičnu delatnost 800.000,00 dinara, i 3.000.000,00 dinara za nabavku).

Sredstvima namenjenim za obavljanje matične delatnosti sufinansiraće se poslovi propisani članom 26. Zakona o bibliotečkoj delatnosti («Sl. Glasnik RS» broj:34/94 i 101/05) kao poslovi matične delatnosti, u iznosu od 100.000,00 dinara po biblioteci, i to:

1) vođenje registra biblioteka;

2) vođenje kataloga bibliotečke građe;

3) pružanje stručne pomoći bibliotekama;

4) nadzor nad stručnim radom biblioteka;

5) staranje o usavršavanju kadrova za obavljanje bibliotečke delatnosti,

6) praćenje i proučavanje stanja, potreba i uslova rada u bibliotečkoj delatnosti,

7) predlaganje mera za unapređivanje bibliotečke delatnosti i njihovo sprovođenje.

Sredstvima namenjenim za nabavku knjiga sufinansiraće se popunjavanje i  obnavljanje knjižnog fonda opštinskih i narodnih biblioteka na teritoriji AP Vojvodine, proporcionalno broju njihovih ogranaka, u iznosu od 11.000,00 dinara po ogranku.

Publikacije namenjene nabavci moraju ispunjavati izdavačke i bibliotečke standarde.

OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA

Na Javnom oglasu mogu da učestvuju biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

Prijava na Javni oglas podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  u  u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. 02. 2010. godine

Link