Konkurs za unapređenje stočarstva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za unapređenje stočarstva

Sredstva za sprovođenje Programa  selekcijskih mera za unapređenje  stočarstva u AP Vojvodini za 2009. godinu, u iznosu od 36.500.000,00 dinara koristiće se za:

1. Sprovođenje mera selekcije u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu i alternativnim proizvodnjama, kod kopitara i u pčelarstvu.

Mere selekcije obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u  tabelama 1. do 6. za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene, i to:

Tabela 1. Mere selekcije u govedarstvu

Red.

broj

Mere selekcije Planirani obim Cena po jedinici mere/din Ukupno dinara
Autohtone rase goveda
– Podolska rasa
1. Selekcijske smotre 100 350 35.000
– Buša
1. Selekcijske smotre 20 350 7.000
2. Kontrola produktivnosti umatičenih krava 10 500 5.000
Plemenite rase goveda
– Simentalska rasa
1. Selekcijske smotre 2.500 300 750.000
2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 800 1.350 1.080.000
3. Kontrola bikovskih majki 40 3.000 120.000
4. Performans test bikova 4 25.000 100.000
5. Biološki test bikova 10 20.000 200.000
6. Progeni test na mlečnost 5 30.000 150.000
– Holštajn-frizijska rasa
1. Selekcijske smotre 15.500 300 4.650.000
2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 5.000 1.350 6.750.000
3. Kontrola bikovskih majki 120 3.000 360.000
4. Performans test bikova 3 25.000 75.000
5. Biološki test bikova 14 32.000 448.000
6. Progeni test na mlečnost 13 30.000 390.000
Svega govedarstvo 15.120.000

Tabela 2. Mere selekcije u svinjarstvu

Red.

broj

Mere selekcije Planirani obim Cena po jedinici mere/din Ukupno dinara
Autohtone rase svinja
– Mangulica
1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 50 300 15.000
2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 5 90