Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju položaja i afirmaciji stvaralaštva žena na selu na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva  Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine („Službeni list APV“, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  2.000.000,00 dinara  (slovima:dvamilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena na selu  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  seoskih udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i      turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja,

– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena iz seoskih sredina na viši nivo sticanjem novih znanja i veština,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog stvaralaštva i unapređenjem položaja žena na selu.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

  • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
  • podatke o neprofitnoj organizaciji
  • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 15.10. 2009. godine.