Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Javni poziv za dodelu sredstava po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2009. godini

1. Sredstva po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Program) koriste se za sledeće namene:

I. finansiranje investicionih radova usmerenih ka obezbeđivanju, odnosno unapređivanju pristupačnosti radnog mesta osobama sa invaliditetom, podizanju

kvaliteta (prostorno – tehničkih) uslova i osnaživanju kapaciteta za obavljanje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije s ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

II. finansiranje nabavke nove opreme (delimično ili u potpunosti), s ciljem održanja i proširenja postojećih kapaciteta i uvođenja novih proizvodnih programa,

tržišno orijentisanih, primerenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usklađenih sa delatnošću preduzeća kojom se bavi pretežno, odnosno delatnošću za koju se poslodavac opredeljuje u narednom periodu, a u skladu sa dostavljenim biznis planom i perspektivama daljeg razvoja preduzeća.

2. Uslovi za dodelu sredstava

Pravo na podnošenje zahteva imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1) koja su opravdala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po Javnom pozivu za poboljšanje uslova rada i unapređenje proizvodnog programa u preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida iz 2008. godine;

2) koja za iste aktivnosti i programe do sada nisu koristila budžetska sredstva.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jedan Program za namene utvrđene pod tačkama I. i II. ovog poziva.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po Programu iznosi 5.000.000,00 dinara.

Rok: 22. oktobar 2009. god.