Zajednici zajedno 2016

Konkursi

zz-baner-nis-home1NIS

Zajednici zajedno 2016

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i pomoći socijalno ugroženim grupama, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak, Kikinda i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

1. Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS pruža podršku realizaciji projekata iz oblasti koje su definisane strategijom društvene odgovornosti:

  • Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
  • Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
  • Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
  • Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
  • Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na konkursu imaće projekti koji pružaju podršku i podstiču mlade ljude da ostvare svoj potencijal, kao i projekti koji podrazumevaju rekonstrukciju ili adaptaciju prostora ili javne površine od velikog značaja i vrednosti za čitavu zajednicu.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

2. Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Molimo vas da pažljivo pročitate uslove konkursa. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom na konkurs možete se obratiti na niže navedene kontakte za podršku.

Lokacija projektnih aktivnosti:
Konkurs je namenjen isključivo projektima koji se realizuju na teritoriji gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i Kikinda i opština: Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Svi nocioci projekata moraju imati sedište u navedenim lokalnim zajednicama.

Oblast podrške:
Projekat se mora odnositi na jednu ili više oblasti definisanih NIS strategijom društvene odgovornosti: Energija sporta, Kultura bez granica, Energija znanja, Pomoć socijalno ugroženim grupama i Zaštita životne sredine, koje su bliže opisane u ciljevima ovoga Konkursa.

Nosioci projekta:
Na konkurs se mogu prijaviti:

1.    registrovane organizacije civilnog društva i to: udruženja građana, zadužbine i fondacije, omladinske organizacije, strukovna i sportska udruženja,

2.    javne ustanove (u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda):

Ustanove učeničkog standarda:
1.    dom učenika – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu i vaspitni rad;
2.    učenički centar – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i odmor;
3.    učeničko odmaralište – za ostvarivanje prava učenika na odmor i oporavak;
4.    učenički kulturni centar – za ostvarivanje prava učenika na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje.

Ustanove studentskog standarda:
5.    studentski centar – za ostvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu;
6.    studentsko odmaralište – za ostvarivanje prava studenata na odmor i oporavak;
7.    studentski kulturni centar – za ostvarivanje prava studenata na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje. Studentsko odmaralište može da obezbeđuje i odmor i oporavak učenika.

3.    mesne zajednice i gradske opštine sa teritorija obuhvaćenih konkursom.

Neformalne grupe, pojedinci, preduzeća, privredna udruženja, skupštine stanara, međunarodne, verske, političke i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Svaka organizacija/ustanova može prijaviti samo jedan projekat za realizaciju u 2016. godini u svojstvu nosioca projekta.

Prilikom prijave projekata koji podrazumevaju partnerski angažman, potrebno je da nosilac projekta bude jedna organizacija/ustanova. Organizacija/ustanova može biti partner na više projekata na kojima nije nosilac. Partneri na projektu mogu biti i organizacije/ustanove van teritorija navedenih gradova i opština.

Minimalna vrednost projekta za finansiranje iznosi 300.000 dinara. Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta ne treba da prelazi 30% u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva namenjena lokalnoj samoupravi iz koje se konkuriše. Ukupna predviđena sredstva za svaku od lokalnih zajednica možete pogledati delu koji se odnosi na finansijski okvir konkursa.

Osnovni kriterijumi za podršku projektima:
•    Projekat donosi konkretno, merljivo i vidljivo unapređenje fizičkih uslova za razvoj oblasti u kojoj se konkuriše (sport, kultura, obrazovanje, zaštita životne sredine, pomoć socijalno ugroženim grupama);
•    Projekat je usmeren na dugoročna rešenja i širu dobrobit za lokalnu zajednicu kroz uticaj na poboljšanje kvaliteta života za sve sugrađane;
•    Projekat direktno uključuje i podstiče mlade ljude da unapređuju razvoj čitave lokalne zajednice;
•    Projekat je usmeren na identifikovane specifične probleme u lokalnoj zajednici i doprinosi trajnim promenama u zajednici predviđajući jasan plan održivosti nakon završetka finansiranja od strane NIS.

Kroz Konkurs neće biti podržane sledeće aktivnosti:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovina zemlje ili zgrada
•    kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovina vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta ( na primer, lica navedena kao članovi projektnog osoblja ne mogu biti dodatno plaćena za realizaciju drugih aktivnosti na projektu).

3. Rok za konkurisanje i trajanje projekta
Konkurs je otvoren do 21. juna 2016. godine do 16 časova.

 

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa prijavom na konkurs, molimo vas da ih pošaljete na mejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu.

Detaljnije