Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata
i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije

  1. Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike
  2. Obuka mladih za pisanje projekata u EU formatu

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja građana, agencije, fondovi ili pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira

projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

OPIS AKTIVNOSTI

Za podršku u realizaciji ovog dela konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće:

jedno udruženje građana, agenciju, fond ili pravno lice koje će sprovoditi obuku za pisanje projekata i vođenje projektnog ciklusa, pružiti administrativno-tehničku podršku u procesu evaluacije predloga projekata i biti zaduženo za praćenje realizacije odabranih projekata.

Zadatak ovog udruženja građana, agencije, fonda ili pravnog lica jeadministrativno-stručna podrška Ministarstvu omladine i sporta u realizaciji Konkursa za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata.

A. Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike

Konkretne obaveze odabrane organizacije pri realizaciji navedenog konkursa  uključuju:

1. Pripremu, organizaciju i realizaciju obuka za pripremu (pisanje) projekata i upravljanja projektnim ciklusom za 32 odabrane omladinske organizacije na Konkursu za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske

politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata;

2. Podnošenje evaluacionog izveštaja Ministarstvu omladine i sporta o rezultatima koje su omladinske organizacije postigle tokom obuke;

3. Pomoć omladinskim udruženjima koja su uključena u program obuke u razvijanju odobrenih projektnih ideja u kvalitetne predloge projekata i podnošenju predloga projekata Ministarstvu omladine i sporta;

4. Pružanje tehničko-administrativne podrške Ministarstvu omladine i sporta u procesu ugovaranja i isplate grantova (odobrenih novčanih sredstava) omladinskim udruženjima za odobrene projekte (prikupljanje podataka o računima u banci i ostale dokumentacije od omladinskih

udruženja i dostavanje istih Ministarstvu);

5. Pružanje stručne podrške omladinskim udruženjima prilikom realizacije projekata u svim fazama projektnog ciklusa i u procesu izveštavanja;

6. Podnošenje redovnih mesečnih i finalnih izveštaja Ministarstvu omladine i sporta, čiji je sastavni deo izveštaj o toku realizacije i sprovođenju projekata odobrenih na konkursu.

TRAJANJE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 10 meseci.

PRIORITET

Prioritet će imati udruženje građana, agencija, fond ili pravno lice koje:

  • može da demonstrira kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference;
  • ima iskustva i odgovarajuće kapacitete za izvođenje i organizaciju seminara, radionica i edukacija iz oblasti pisanja, monitoringa ievaluacije projekata;
  • ima iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom;
  • ima visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

Rok: 25. avgust 2009.