Konkurs za jačanje kapacitet mreže ruralnog razvoja

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Konkurs za raspodelu i korišćenje podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2009. godini

Podsticajna sredstva raspodeljuju se za projekat koji se odnosi na organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj, a koji sadrži sledeće aktivnosti:

1) uspostavljanje kvalitetnog sistema za pružanje informaciono-razvojne podrške ruralnom razvoju;

2) obezbeđenje interaktivne veze između ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i lokalnog ruralnog stanovništva, kao i nosioca ruralnog razvoja na lokalu, u cilju povećanja efikasnosti rada ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u procesu prepoznavanja potreba ruralnog razvoja, programiranja i sprovođenja podrške u oblasti politike ruralnog razvoja;

3) obezbeđenje participacije lokalnog stanovništva u cilju kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba ruralnih sredina, a posebno osetljivih i ugroženih grupa ruralnog stanovništva na teritoriji na kojoj se aktivnost odvija;

4) obezbeđenje efektivne pripreme i praćenje implementacije projekata u svim oblastima od značaja za ruralni razvoj i rad na diseminaciji pozitivne prakse i stečenog iskustva;

5) podrška lokalnom stanovništvu u prepoznavanju i formulisanju projekata i pronalaženje izvora za finansiranje projekata od značaja za ruralni razvoj.

Neophodna dokumentacija za konkurisanje :

1) dokaz o registraciji podnosioca projekta (originalan dokument ili overena fotokopija);

2) bezbeđena podrška kroz partnerstvo sa najmanje pet drugih udruženja građana ili društvenih organizacija, čiji su ciljevi udruživanja usmereni na ruralni razvoj;

3) program rada za period od 15. juna 2009. godine do 15. maja 2010. godine, razrađen na osnovu projektnog zadatka datog u prilogu konkursa.

Program rada treba da sadrži:

1) polazne osno

ve: opis postojećeg stanja na području na koje se program odnosi. Akcenat treba staviti na potrebe lokalnog ruralnog stanovništva, kaoi na razloge za izgradnju sistema podrške ruralnog razvoja na ruralnom području;

2) pregled aktivnosti po mesecima sa definisanim minimalnim brojem izvršilaca i odgovornim licem;

3) budžet sadrži: troškove osoblja koje je angažovano na projektu i troškove opreme i projektnih aktivnosti.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) registrovana pravna lica koja se u poslednje tri godine bave poslovima ruralnog razvoja u sredini u kojoj obavljaju delatnost;

2) udruženja građana i društvene organizacije koje su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94-dr.zakon, 28/96-dr.zakon i 73/00-dr.zakon) i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni

glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83-ispravka, 17/84, 50/84, 45/85-dr.zakon i 12/89- dr.zakon i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94- dr.zakon i 101/05-dr.zakon), kao i druge neprofitne organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica, čije se aktivnosti odvijaju na regionalnom nivou. Lica iz tačke 2) moraju da imaju obezbeđenu podršku kroz partnerstvo sa najmanje pet drugih udruženja građana ili društvenih organizacija, čiji su ciljevi udruživanja usmereni na ruralni razvoj.

Trajanje konkursa

Konkurs za raspodelu i korišćenje podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2009. godini traje 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i „Službenom glasniku Republike Srbije”.

zp8497586rq