Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina iz oblasti javnog informisanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini

I PREDMET, CILJEVI I PROGRAMSKI PRIORITETI

Konkurs se raspisuje radi ostvarivanja javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja, odnosno proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini.

Ciljevi konkursa su: proizvodnja medijskih sadržaja koji doprinose očuvanju i afirmaciji kulturnog, nacionalnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; afirmacija multikulturalnosti i interkulturalnosti; podrška pronatalitetnoj politici; podsticanje i razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja različitih grupa; unapređenje socijalne zaštite; unapređenje rodne ravnopravnosti; unapređenje društvene brige o deci i mladima; razvoj nauke, sporta i fizičke kulture; unapređenje položaja i ravnopravnosti i sprečavanje diskriminacije manjinskih i socijalno, ekonomski ili na bilo koji drugi način ugroženih društvenih grupa; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; borba protiv korupcije; borba protiv siromaštva; borba protiv govora mržnje; razvoj medijskog pluralizma i unapređenje medijskog i novinarskog profesionalizma; unapređenje medijske pismenosti.

Programski prioriteti su: očuvanje i afirmacija kulturnog, nacionalnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; podsticanje i razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica; afirmacija multikulturalnosti i interkulturalnosti; podrška pronatalitetnoj politici; unapređenje rodne ravnopravnosti; unapređenje društvene brige o deci i mladima; prevencija nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja; unapređenje položaja i ravnopravnosti i sprečavanje diskriminacije manjinskih i socijalno, ekonomski ili na bilo koji drugi način ugroženih društvenih grupa; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi.
Projekti koji se bave gore navedenim temama imaće prednost prilikom ocenjivanja, ali učesnici Konkursa mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

II IZNOS SREDSTAVA
Ukupna vrednost sredstava koji se raspoređuje na Konkursu iznosi:
3.000.000,00 dinara, i to za:
1. privatna preduzeća 1.500.000,00 dinara,
2. nevladine organizacije 1.500.000,00 dinara.

Ekonomska klasifikacija Iznos novčanih sredstava
4541 1.500.000,00
4819 1.500.000,00

Učesnici na konkursu dužni su da jasno naznače jezik planiranog medijskog sadržaja (u Obrascu 1 – Prijava, u redu 1.2 Naziv konkursa).
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 500.000,00 dinara.
Učesnicima konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja mogu se odobriti sredstva najviše do 80% vrednosti projekta, u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

III KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PROJEKATA

Kriterijumi za ocenjivanje projekat su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
• dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

IV PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Predloženi projekat mora se realizovati preko registrovanog medija.
Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani, odnosno objavljeni, a koji su upisani u Registar medija pri Agenciji za privredne registre.

Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da je predloženi projekat od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za građane Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije“ i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine“ i izdavači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Učesnik može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:
• da sredstvima dobijenim na konkursu raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plata onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

V DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu:
1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• Popunjen predlog projekta i
• Popunjen budžet projekta.
Obrasci se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs
Učesnik konkursa je obavezan da priloži i sledeća dokumenta:
• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
• fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u
• fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
• ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani, odnosno objavljeni (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju);
• vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

VI OBJAVLJIVANJE KONKURSA, NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROKOVI
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama www.kultura.vojvodina.gov.rs i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja, odnosno do 10. oktobra 2019. godine.

Prijave za učešće na konkursu podnose se redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini (posebno naznačiti jezik planiranog medijskog sadržaja).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. oktobar 2019. godine.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da do tog roka konkursnu prijavu (popunjen Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

VII ODLUKA O DODELI SREDSTAVA
Na osnovu gore navedenih kriterijuma za ocenjivanje projekata, projekte pristigle na konkurs razmatra Stručna komisija sastavljena od tri člana, koju rešenjem imenuje pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Stručna komisija donosi predlog za raspodelu sredstava i upućuje ga pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Odluku o dodeli sredstava, na predlog Stručne komisije, donosi pokrajinski sekretar svojim rešenjem.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i objavljuje na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, pokrajinski sekretar može, na predlog Stručne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

VIII ZAKLJUČIVANJE UGOVORA I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Korisnik sredstava može dostaviti pismeno obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena.

Na osnovu pismenog obaveštenja o odustajanju od sredstava, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama može naknadno sazvati konkursnu komisiju da na osnovu njenog predloga ta sredstva raspodeli drugim učesnicima konkursa.
Odobrena sredstva se korisnicima isplaćuju u skladu sa mogućnostima budžeta.

IX KORIŠĆENJE I PRAVDANJE ODOBRENIH SREDSTAVA
Sredstva se koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, kao i materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok za realizaciju projekta je 31. 12. 2019. godine.

Izveštaj se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Korisnik je dužan da pravda celokupan budžet projekta, odnosno sredstva dobijena od Pokrajinskog sekretarijata, sredstva dobijena od drugih organa vlasti i sopstvena sredstva od najmanje 20% ukupnog budžeta projekta.

X POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Uz predloge, udruženja prilažu i dokaz o registraciji u Registru udruženja. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Pokrajinskom sekretarijatu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 10. oktobra 2019. godine.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Detaljnije