Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:
Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, unapređivanje otvorenosti šuma, i unapređivanje rasadničke proizvodnje.
Predmet konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i dodela sredstava za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

2. IZNOS I NAMENA SREDSTAVA:
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 153.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

 • za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 160.000,00 dinara po hektaru;
 • za pošumljavanje mekim lišćarima do 120.000,00 dinara po hektaru;
 • za pošumljavanje bagremom do 100.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

 • za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;
 • za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 18.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju:

 • za sredstva iz tačke 1.
  • za pošumljavanje državnog zemljišta – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine, koja za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta, ili posebne sopstvene izvođačke projekte pošumljavanja šumskog zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama, a dodeljeno je na gazdovanje posebnim odlukama Vlade Republike Srbije u 2016. godini i kasnije, ili projekte pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, a finansirao ih ovaj sekretarijat po posebnom ugovoru;
  • za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumski reproduktivni materijal i koji imaju ugovor o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;
  • za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica – pravna lica sopstvenici šuma, ako za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;
 • za sredstva iz tačke 2. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine i pravna lica sopstvenici šuma na teritoriji AP Vojvodine, ako je izgradnja ili rekonstrukcija predmetnih puteva planirana osnovama gazdovanja šumama;
 • za sredstva iz tačke 3. – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovan šumski rasadnik na teritoriji AP Vojvodine;

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Podnosioci prijava mogu konkurisati za sredstva iz ovog konkursa ako do sada nisu dobijali budžetska sredstva za istu namenu i istu lokaciju i ako nemaju neizmirenih ili neregulisanih obaveza po programima i ugovorima iz prethodnih godina.

Za poslove iz tačke 1. mogu se koristiti sadnice proizvedene u skladu s propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal. Minimalni broj sadnica po hektaru (ako nije određen planom gajenja u osnovi gazdovanja šumama, projektom pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i drugim posebnim projektima) za tvrde i plemenite lišćare jeste 1.500 komada, za vrbu – 1.000 komada i za topolu –275 komada.

Ukoliko postoji sopstveno učešće za tačku 1. i 2. potrebno ga je obavezno u prijavi iskazati u ukupnoj vrednosti projekta. Za tačku 3. (Unapređivanje rasadničke proizvodnje) obavezno je sopstveno učešće u iznosu najmanje 20% vrednosti opreme u prijavi. Iskazana visina učešća podnosioca prijave za tačku 3. odnosi se na svu opremu navedene u prijavi.

Podnosioci prijava mogu konkurisati za radove iz tačke 1. koji će biti obavljeni u sezoni pošumljavanja 2019/2020. godine, a za radove iz tačke 2. započete (ili se planiraju započeti) u 2019. godini i koji će biti ugovoreni u celosti (I i II faza prema Pravilniku RS). Oprema iz tačke 3. mora biti nabavljena posle potpisivanja ugovora.

Podnosioci prijave koji konkurišu za poslove iz više tačaka podnose posebnu prijavu za svaku tačku (u posebnoj koverti). Za poslove iz tačke 1. koji se obavljaju na više lokacija podnosi se jedna prijava uz koju se prilažu pripadajući obrasci za svaku pojedinačnu lokaciju, dok se za tačku 2., u slučaju postojanja više lokacija od istog podnosioca, podnosi posebna prijava za svaku lokaciju. Za tačku 3. podnosi se jedna prijava za traženu opremu, pri čemu nije moguće tražiti više komada iste vrste opreme.

Za svaku tačku konkursa jedno pravno lice može podneti samo jednu prijavu na ovaj konkurs, osim za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica i unapređivanje otvorenosti šuma. Pravno lice ili preduzetnik koji konkuriše za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica podnosi za svako fizičko lice posebnu prijavu.

Obrasce „Izvod iz projekta” i „Izvod iz projekta puta” mora popuniti i potpisati pravno lice registrovano za poslove gajenja šuma, odnosno za poslove projektovanja u šumarstvu.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 3.
zaključno sa 30.08.2019. godine, a za tačku 2. zaključno sa 25.04.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije