Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

I PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izbor rukopisa za publikovanje, i to:

1. rada iz oblasti istorijskog i savremenog stvaralaštva žena koji svedoči o prisustvu i dometima žena na društvenoj, naučnoj i umetničkoj sceni,
2. odbranjenog doktorskog/master rada na temu rodne ravnopravnosti,
3. istraživačkih rezultata u oblasti rodne ravnopravnosti

Zavod obezbeđuje sredstva za štampanje dva autorska rada, kao i likovno oblikovanje, prelom, lekturu izabranih autorskih radova, i međunarodni knjižni broj ISBN (International Standard Book Number) i kataloški zapis CIP (Cataloguing in Publication).

II CILJEVI KONKURSA

• Promocija koncepta rodne ravnopravnosti iz perspektive ljudskih prava
• Doprinos poboljšanju i osavremenjivanju obrazovnog i naučno-istraživačkog rada u oblasti rodne ravnopravnosti
• Obogaćivanje fonda literature o dostignućima doprinosa žena u najrazličitijim oblastima života: na političkoj, društvenoj, naučnoj i umetničkoj sceni.
• Objavljivanje stručne literature i promocija stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodne ravnopravnosti.
• Afirmacija dostignuća i rezultata studenata/studentkinja rodnih studija (master/magistarskog i doktorskog programa)

III KRITERIJUMI ZA IZBOR RADOVA

• Radovi koji su nastali u okviru istraživačkih projekata u Vojvodini, zemlji ili u svetu, a tematikom su vezani za pitanja rodne ravnopravnosti i rodnih studija;
• Radovi iz riznice nasleđa ženskog pokreta u Vojvodini (XVIII-XX vek);
• Radovi u oblasti savremenog stvaralaštva žena.

IV PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati i kandidatkinje:

• Koji/koje apliciraju sa jednim autorskim radom na temu rodne ravnopravnosti koji do sada nije objavljen

• Čije autorske radove Zavod nije objavio u poslednje dve godine
• koji/koje su odbranili doktorski/master rad (ukoliko konkuriši sa radom u ovoj kategoriji)

V USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
• ispunjen jedan od navedenih kriterijuma
• dužina rukopisa za autorski rad može imati maksimalno 150 strana

VI OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Učesnici/ce konkursa predaju materijal u elektronskom i štampanom obliku:

• popunjenu prijavu za konkurs (prijava za konkurs može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/),
• rukopis u word dokumentu1 u skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova) pod nazivom Izdavačka delatnost_Konkurs_(ime aplikanta/aplikantkinje) – samo u elektronskom obliku (ne duži od 150 strana).
• sažetak rukopisa na srpskom jeziku na jednoj do dve kucane strane A4 formata (sinopsis može biti kucan u posebnom word dokumentu),
• sažetak rukopisa na engleskom jeziku (abstract),
• tri potpisane recenzije stručnjaka/stručnjakinja za oblast teme sa kojom kandidat/kinja konkuriše (od kojih samo jedan/jedna sme biti član/ica komisije za odbranu rada (uključujući i mentora/ku) ukoliko se radi o doktorskoj disertaciji ili magistarskoj tezi,
• biografiju sa ličnom fotografijom (crno-bela, iz amfasa, za potrebe štampanja knjige). Fotografija nije obavezna.
• Bibliografiju (ako je autor/ka do sada objavljivao/objavljivala radove)
• dokaz o odbranjenom doktorskom/master radu
• eventualne pismene preporuke i podrške autoru/ki rada

VII OPŠTE NAPOMENE

Prijave na Konkurs sa obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, Novi Sad, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti”.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti Zavoda.

Dokumentacija u štampanom obliku se dostavlja u fotokopiji, a Zavod zadržava pravo da zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi ustanove.

Odluku o publikovanju radova u oblasti rodne ravnopravnosti donosi direktorka Zavoda na predlog Saveta za izdavačku delatnost. Odluka će biti objavljena na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs u sekciji Javni konkursi.

VIII ROK ZA PRIJAVU

Prijave na Konkurs će se primati do 15. juna 2019. godine, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije