Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu jednokratne novčane pomoći ili ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu jednokratne novčane pomoći ili ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Kanjiža

I
Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglih i interno raseljenih lica sa prijavljenim boravištem na teritoriji opštine Kanjiža .
Pod porodicom u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju se: bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik, staratelj i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa podnosiocem prijave.

II
Podnosilac prijave i članovi njegovog domaćinstva mogu ostvariti pravo na pomoć pod sledećim uslovima:
1. ako imaju status izbeglice odnosno da su evidentirani kao interno raseljena lica
2. ako imaju prijavljeno boravište na teritoriji opštine Kanjiža
3. ako nisu povratnici iz migracije u treće zemlje,
4. ako su mesečni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, za mesec koji prethodi Javnom pozivu.
5. ako je višečlano domaćinstvo sa troje ili više dece mlađe od 18 godina
6. ako je porodično domaćinstvo jednoroditeljsko sa decom na školovanju do 26 godine starosti
7. ako je porodično domaćinstvo invalidskih penzionera
8. ako je porodično domaćinstvo starih lica (žene starije od 60 god., muškarci stariji od 65 god.)
9. ako porodično domaćinstvo ima člana telesno invalidnog, ometenog u razvoju ili psihički obolelog odnosno nesposobnog za rad
10. ako porodično domaćinstvo ima člana sa nekim od sledećih zdravstvenih problema (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, moždani udar, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni isult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno nervno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HIV infekcije i druga teška oboljenja)
11. ako je porodično domaćinstvo jednočlano sa licem starijim od 60 godina

III
Pravo na pomoć imaju svi podnosioci prijave pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenih ovim Pravilnikom.
Podnosilac prijave ima pravo i na pomoć u ogrevnim drvima ili na jednokratnu novčanu pomoć, ukoliko nije bio korisnik jednokratne novčane pomoći od Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije tokom 2020.godine.

IV
Uz uredno popunjenu prijavu za ostvarivanje prava na pomoć, podnosilac prijave je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju :
1. fotokopiju ličnog dokumenta podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva
• ako je podnosilac prijave u statusu izbeglice, fotokopiju izbegličke legitimacije sa prijavom boravišta na teritoriji opštine Kanjiža, a za članove domaćinstva fotokopije izbegličkih legitimacija sa prijavom boravišta na teritoriji opštine Kanjiža , odnosno, ličnih karata sa prijavom prebivališta na teritoriji opštine Kanjiža , odnosno, za maloletne članove domaćinstva fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih
• ako je podnosilac prijave interno raseljeno lice, fotokopirana ili očitana lična karta, fotokopija legitimacije interno raseljenog lica i prijava boravišta na teritoriji opštine Kanjiža , a za članove njegovog porodičnog domaćinstva fotokopija ličnog dokumenta ili izvoda iz matične knjige rođenih za lica mlađa od 16 godina (fotokopirana ili očitana lična karta i fotokopija legitimacija interno raseljenog lica)

2. potvrdu o mesečnim primanjima podnosioca prijave i članova njegovog domaćinstva
• za zaposlene : potvrdu poslodavca o zasnovanom radnom odnosu odnosno potvrdu o visini zarade za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome se podnosi prijava
• za penzionere : odsečak od penzije za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava
• za nezaposlene : potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice vodi na evidenciji nezaposlenih lica ili ličnu izjavu overenu kod javnog beležnika da je lice nezaposleno, a da se ne nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu Centra za socijalni rad za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice (NSP)

3. izveštaj lekara za dokazivanje zdravstvenog stanja ne stariji od godinu dana ili rešenje o utvrđivanju invalidnosti ili rešenje o kategorizaciji dece ometene u razvoju

4. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, odnosno drugi važeći dokument kojim se dokazuje srodstvo,

5. ako je žena nosioc porodičnog domaćinstva, prilaže : potvrdu o smrti supružnika odnosno rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo, odnosno, izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva

6. ako je porodično domaćinstvo jednoroditeljsko, prilaže se dokaz o predatoj tužbi za samostalno vršenje roditeljskog prava ili presuda nadležnog suda o samostalnom vršenju roditeljskog prava odnosno lična izjava o samostalnom vršenju roditeljskog prava overena kod javnog beležnika

7. presudu nadležnog suda ili izveštaj Centra za socijalni rad za žrtve porodičnog nasilja.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji i predaju se u zatvorenoj koverti na šalteru Uslužnog centra opštinske upave opštine Kanjiža. a Komisija zadržava pravo da originalna dokumenta zatraži na uvid .
Komisija, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke koji su neophodni za odlučivanje, i to: vrši uvid u evidenciju Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice; pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina.
Dokaze iz stava 1. ovog člana može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, po pozivu Komisije, dostavi izričitu izjavu da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.
Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv, radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke

V
Komisija sačinjava listu najugroženijih porodica na osnovu priložene dokumentacije i uzimajući u obzir sledeće kriterijume:
1. da mesečni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, za mesec koji prethodi Javnom pozivu

2. da je porodično domaćinstvo jednoroditeljsko sa decom na školovanju do 26 godine starosti

3. da je višečlano domaćinstvo sa troje ili više dece mlađe od 18 godina

4. da je porodično domaćinstvo invalidskih penzionera

5. da je porodično domaćinstvo starih lica (žene starije od 60 god., muškarci stariji od 65 god. )

6. da porodično domaćinstvo ima člana telesno invalidnog, ometenog u razvoju ili psihički obolelog odnosno nesposobnog za rad

7. da porodično domaćinstvo ima člana sa nekim od sledećih zdravstvenih problema (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, moždani udar, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni isult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno nervno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HIV infekcije i druga teška oboljenja)

8. da je porodično domaćinstvo jednočlano sa licem starijim od 60 godina

9. žrtve seksualnog/porodičnog nasilja, žena nosilac domaćinstva,

Prilikom utvrđivanja liste korisnika pomoći Komisija daje prednost podnosiocu prijave koji kumulativno ispunjava više uslova iz stava 1. ovog člana a posebno ako je žrtva seksualnog nasilja, žrtva porodičnog nasilja ili ako je žena nosilac porodičnog domaćinstva.

VI
Komisija će razmatrati samo blagovremeno podnete i potpune prijave.

VII
Obrazac prijave, kao i sve dodatne informacije, mogu se dobiti u opštinskoj upravi opštine Kanjiža.

Javni poziv je otvoren od 22. 02.2021. do 01.03.2021. godine

Prijave na Javni poziv predaju se u zatvorenoj koverti Uslužnom centru opštinske uprave opštine Kanjiža .

Obrazac za prijavu dostupan je kod poverenika za izbeglice (Miodrag Đaković 064-80-62-076)

Detaljnije