Konkurs za participaciju putnih troškova srednjoškolaca

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za participaciju putnih troškova srednjoškolaca

Na osnovu člana 4. Odluke o participiranju putnih troškova redovnih učenika srednjih škola („Službeni list opštine Kanjiža”, br. 18/2014) predsednik opštine Kanjiža raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na participiranje putnih troškova redovnih učenika srednjih škola.

Pravo na participiranje putnih troškova ima svaki redovan učenik srednje škole koji ispunjava sledeće uslove:
1. da je redovan učenik srednje škole
2. da ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža.

Pravo na participiranje putnih troškova ostvaruje se do kraja drugog polugodišta školske 2018/2019. godine.

Za ostvarivanje prava učenik podnosi sledeću dokumentaciju:
1. Zahtev za priznavanje prava (koji se popunjava u Uslužnom centru)
2. Potvrdu škole da je redovan učenik srednje škole
3. Fotokopiju lične karte učenika ili fotokopiju lične karte jednog od roditelja ili staratelja.

Učenik koji je korisnik prava na dečiji dodatak ili prava na stalnu novčanu pomoć, treba da prilaže i:
1. Fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu na dečiji dodatak ili
2. Fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu porodice na stalnu novčanu pomoć.

Učenici podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom od 29. 08. 2018 do 11. 09. 2018. godine Odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža (kancelarija br. 2, zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1.) ili službeniku mesne kancelarije u naseljima opštine Kanjiža.

Konkurs je otvoren od 29.08. 2018. do 11. 09. 2018. godine.

Detaljnije