Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini za 2018. godinu od 182.000.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za troškove prevoza učenika srednjih škola koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole i nazad.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini su:
• broj učenika srednjih škola sa područja opštine ili grada koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole,
• relacije putovanja,
• stepen razvijenosti opštine ili grada u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, utvrđen aktom Vlade Republike Srbije i
• mogućnosti finansiranja iz opštinskog/gradskog budžeta.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata (sa prilozima). Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 12. februara 2018. godine na web adresi Sekretarijata: www.puma.vojvodina.gov.rs

Podnosilac prijave, uz Prijavu, treba da priloži:

• Prilog br. 1 i 1a – Tabele o kalkulacijama troškova prevoza učenika srednjih škola sa cenovnicima mesečnih đačkih karata,
• Prilog br. 2 – Tabela sa osnovnim podacima u vezi regresiranja prevoza učenika srednjih škola,
• Prilog br. 3 – Spisak učenika-putnika srednjih škola u međugradskom saobraćaju u školskoj 2017/2018 godini na području opštine/grada,
• Prilog br. 4 – Finansijski plan regresiranja prevoza učenika srednjih škola u opštini/gradu (procena potrebnih sredstava za 2018. godinu) i
• Prilog br. 5 – Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom “Za konkurs – regresiranje prevoza učenika srednjih škola“, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili se podnose lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 9. mart 2018. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Rezultati konkursa će se objaviti na internet stranici Sekretarijata.

Dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 42 62 i 487 46 02

Detaljnije