Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu – Podsticajni programi
Sredstva se dodeljuju udruženjima građana/udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine koja ispunjavaju uslove, a bave se unapređenjem položaja žena i ravnopravnosti polova

CILJEVI FINANSIRANJA:
– organizovanje obuka, edukacija, skupova i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja oblasti ravnopravnosti polova;
– podrška projektima i aktivnostima kojima se unapređuje saradnja civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova
– podrška projektima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća imaju registrovana udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve konkursa
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 250.000,00 dinara (slovima: dvestotinepedesethiljadadinara);
3. Udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla, prema Zavodu za ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Fotokopiju rešenja o registraciji
– Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju
– Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
– Fotokopija Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje
– uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka)

Prijave na konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom “Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine” sa oznakom Ne otvarati.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Konkurs će biti objavljen u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Zavoda za ravnopravnost polova.
Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:
1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova);
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
– mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova);

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (ukuono najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta);
– za oblast unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova, broj obuka i edukacija u kom je akcenat na ekonomskoj ravnopravnosti žena i muškaraca;

3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova)
– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima do 20 bodova);
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova)

DONOŠENJE ODLUKE:
Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Zavoda, nakon čega podnosilac prijave kome se odobre sredstva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje konkursna dokumentacije je 06.09.2018. godine

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije