Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti  koji su podržani kroz međunarodne fondove

Predmet „Otvorenog poziva 2017“ je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2017. godini:
Programi EU:
•    Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“
•    Programi prekogranične saradnje (IPA)
•    Dunavski program transnacionalne saradnje
•    Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
UNESKO
•    Centralno-evropska incijativa (CEI)
•    Evropska kulturna fondacija
•    drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Cilj „Otvorenog poziva 2017“ je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća na „Otvorenom pozivu 2017“ imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi  sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznos dostupne finansijske podrške
Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:
a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***
(*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)
(**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 40% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)
(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju čitavog projekta u ugovoru sa međunarodnim fondom)

„Otvoreni poziv 2017“ traje od  25.  marta do 1. septembra 2017. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Otvoreni poziv 2017“ Ministarstva kulture i informisanja zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs  ili na telefon: 011 30 32 113.

Detaljnije