Konkursi za sufinansiranje projekata 2017.

Konkursi

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

Konkursi za sufinansiranje projekata 2017.

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurse koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore. Konkursi su otvoreni od 13. marta do 03. aprila.

Tekst konkursa – REGION
Tekst konkursa – DIJASPORA

Predmet oba konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj: 1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta; 2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

OBLASTI KONKURSA
Na konkursima učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih oblasti, koje je obavezno naznačiti na prijavnom formularu skraćenom formulacijom:

•    Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.
•    Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba u regionu – skraćeno: KNJIGE.
•    Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u regionu i matičnoj državi– skraćeno: MANIFESTACIJE.
•    Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima u regionu – skraćeno: KOMUNIKACIJA.
•    Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze i matične države i Srba u regionu – skraćeno:   IZDAVAŠTVO.
•    Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R Srbije i Srba u regionu (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno STATUS.
•    Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R Srbije i Srba u regionu – skraćeno EKONOMIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju: 1) organizacije, udruženja građana pripadnika srpske zajednice iz regiona  2) registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji; Pravo učešća na konkursu nemaju: 1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava, 2) pojedinci, 3) privredni subjekti.

Obavezna dokumentacija za podnosioce predloga projekata je:
•    Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – overena i potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)
•    Popunjen Obrazac 2 – predlog budžeta projekta
•    Rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje prevedeno na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.
•    za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje fotokopije instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave).

Organizacije koje su upisane u Evidenciju organizacija dijaspore i organizacija Srba u regionu dostavljaju samo fotokopiju rešenja o upisu u evidenciju. Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

Poželjna prateća dokumentacija za podnosioce predloga projekata:
•    Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera
•    Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva, crkvenih i verskih zajednica, pojedinaca.

Realizacija projekata predviđena je u toku 2017. godine. Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom. Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga i čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Detaljnije