Konkurs NVO-ima

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Konkurs NVO-ima

Konkurs za projekte udruženja građana

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini („Službeni glasnik RS“ broj 17 /09 od 13.03.2009. godine ) Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo konkurs za programe i projekte u oblasti omladinske politike:

Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje i programa i projekata omladinskih udruženja.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 30. septembar 2009. godi

ne
Pravo učešća na konkursu :

Pravo učešća na konkursima  imaju registrovana udruženja građana (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu omladine i sporta , u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta  i  objavljuju na na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

zp8497586rq