Konkurs za dodelu kredita za nabavku priplodnih i tovnih grla u ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

Konkursi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku priplodnih i tovnih grla u  ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2017 godini

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu  priplodnih grla ovaca, koza, svinja i grla za tov.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa    područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
–    maksimalan iznos kredita 20.000 evra,
–    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
–    rok otplate 24 meseca,
–    grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
–    otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču odnosno izdavaocu predračuna koje bude odabrao učesnik konkursa.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

  • originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu  (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
  • original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
  • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
  • uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
  • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)

Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 12. marta 2017. godine do iskorišćenja planiranih sredstava za tu namenu.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs