MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

I. PREDMET PROGRAMA
Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za učešće na konkursu, procedura dodele bespovratnih sredstava kao i način korišćenja bespovratnih sredstava.

Seoskom kućom sa okućnicom u smislu Programa smatra se kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

Subjekti koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom su punoletni državljani Republike Srbije koji nemaju navršenih 45 godina života i pripadaju sledećim kategorijama: pojedinac, samohrani roditelj, bračni par, vanbračni partneri.

II. SUBJEKTI KOJI MOGU DA KONKURIŠU
Subjekti koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: podnosioci prijave) su pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri, koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu.

Pojedinac u smislu Programa je fizičko lice koje nema navršenih 45 godina života, nije u bračnoj/vanbračnoj zajednici, odnosno nije samohrani roditelj u smislu Programa.

Samohrani roditelj u smislu Programa je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, kao i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/05, 72/11 – dr. zakon i 6/15).

Bračnim parom u smislu Programa smatra se bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom.

Vanbračnim partnerima u smislu Programa smatraju se muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom. Jedinica lokalne samouprave izjavom potvrđuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom za koju se podnosioci prijave opredele.

III. NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.
Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

IV. FINANSIJSKI OKVIR
Ministarstvo za brigu o selu (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Tržišnu vrednost seoske kuće sa okućnicom utvrđuje jedinica lokalne samouprave samostalno, ili u saradnji sa nadležnim poreskim organom, nadležnim organom za geodetske poslove ili angažovanjem licenciranih procenitelja o trošku jedinice lokalne samouprave.

Dodeljena bespovratna sredstva biće preneta jedinici lokalne samouprave nakon zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava koji zaključuju Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom i podnosilac prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva se uplaćuju jedinici lokalne samouprave, u roku predviđenom ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava, na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Po uplati sredstava na račun jedinice lokalne samouprave, zaključuje se ugovor o prodaji nepokretnosti između podnosioca prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva i prodavca nepokretnosti, a čija je ugovorna strana i jedinica lokalne samouprave, koja je u obavezi da sredstva prenese na namenski račun prodavcu nepokretnosti po zaključenom ugovoru o prodaji nepokretnosti.

V. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave: pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri, koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove:
1. Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);
2. Da su državljani Republike Srbije;
3. Da su punoletni;
4. Da na teritoriji Republike Srbije, do dana raspisivanja konkursa, imaju neprekidno prijavljeno prebivalište najmanje tri godine;
5. Da nemaju navršenih 45 godina života;
6. Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;
7. Da su podnosioci prijave u braku, trajnijoj vanbračnoj zajednici, da je podnosilac prijave samohrani roditelj ili pojedinac;
8. Da nisu upisanu u nadležnoj službi katastra nepokretnosti odnosno da nisu vanknjižni vlasnici/suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta;
9. Da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da nisu stekli nepokretnosti u prethodnih pet godina izuzev poljoprivrednog zemljišta;
10. Podnosioci prijave koji poseduju poljoprivredno zemljište u svojini/susvojini mogu konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi u nekom od naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj poseduju poljoprivredno zemljište, odnosno njoj susednoj jedinici lokalne samouprave;
11. Da nemaju neizmirenih, dospelih obaveza na računima javnih prihoda, u skladu sa propisima Republike Srbije;
12. Da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak;
13. Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
14. Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
Oba supružnika ili oba vanbračna partnera koji su podnosioci prijave, moraju da ispune sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:
1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
2. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
3. Da se nalazi u naseljenom mestu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim naseljenim mestima;
4. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta;
5. Da je seoska kuća sa okućnicom, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i seoska kuća ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja;
6. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
7. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile, odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.

Seoska kuća sa okućnicom može biti u susvojini više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova. Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, jedinica lokalne samouprave utvrđuje zapisnikom, koji podnosioci prijave dostavljaju kao neophodnu dokumentaciju prilikom konkurisanja za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Prodavac seoske kuće sa okućnicom mora biti saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti i to potvrđuje izjavom, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i ako postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu.

Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti.

VI. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM POŠILJKOM na adresu Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.
Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs –za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.
Prijave koje nisu podnete na način iz st. 1. i 2. ove glave neće se razmatrati.

VII. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA
Ispunjenost svih propisanih uslova za učešće na javnom konkursu, kao i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom, dokazuje se sledećom dokumentacijom:
1. Obrazac prijave –popunjen od strane podnosioca prijave i jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom;
2. Zapisnik jedinice lokalne samouprave o proceni tržišne vrednosti seoske kuće sa okućnicom sa podacima o ispunjenosti uslova za život i stanovanje;
3. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca prijave (ne starije od šest meseci od dana objavljivanja javnog konkursa);
4. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioce prijave ne stariji od mesec dana, od dana objavljivanja javnog konkursa;
5. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca prijave;
6. Uverenje o prebivalištu za podnosioca prijave, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova da je do podnošenja prijave najmanje tri godine imao neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
7. Uverenje o neosuđivanosti Ministarstva unutrašnjih poslova;
8. Potvrda nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak ili istraga;
9. Dokaz o bračnoj/vanbračnoj zajednici (za supružnike izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa, za vanbračne partnere kod javnog beležnika overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, sačinjena nakon raspisivanja javnog konkursa);
10. Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravosnažna sudska odluka o lišenju roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti drugog roditelja, pravnosnažna odluka suda/sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu u slučaju nepoznatog roditelja (samo za samohranog roditelja);
11. Potvrda izdata od strane Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti podnosioca prijave;
12. Izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, Službe za Katastar nepokretnosti ili javnog beležnika, za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu;
13. Potvrda Ministarstva finansija – Poreske uprave da podnosilac prijave nije bio obveznik poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, obveznik poreza na nasleđe i poklon, kao i da nije bio poklonodavac nepokretnosti u proteklih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
14. Potvrda Ministarstva finansija – Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze na računima javnih prihoda, u skladu sa propisima Republike Srbije;
15. Potvrda nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak;
16. Izjava podnosioca prijave da će živeti u seoskoj kući sa okućnicom neprekidno deset godina;
17. Izjava pojedinca da nije u bračnoj/vanbračnoj zajednici, odnosno da nije samohrani roditelj u smislu Programa;
18. Izjava podnosioca prijave da nema u svojini/susvojini nepokretnost na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta;
19. Izjava podnosioca prijave da nije otuđio nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da nije steko nepokretnost u proteklih pet godina izuzev poljoprivrednog zemljišta;
20. Izjava prodavca da je prihvatio uslove javnog konkursa, da je saglasan sa tim uslovima, da je saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti, utvrđenom u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, da će prodati predmetnu nepokretnost podnosiocu prijave za utvrđeni iznos i izvršiti njenu primopredaju odmah nakon uplate novčanih sredstava, kao i da nepokretnost nije predmet sudskog spora i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi;
21. Izjava da podnosilac prijave nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu sa prodavcem nepokretnosti;
22. Izjava da podnosilac prijave nije u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu adaptaciju nepokretnosti).
Dokumentacija iz stava 1. tač. 3. i 4, tač. 6-8, tač. 11-14, ove glave, kao i izvod iz matične knjige venčanih iz stava 1. tačka 9. ove glave i izvod iz matične knjige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih iz stava 1. tačka 10. ove glave, pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac prijave izričito izjavi da će te dokumente pribaviti sam.
Sve izjave koje dostavljaju podnosioci prijave se overavaju kod javnog beležnika, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Dokumentacija iz stava 1. tač. 3-8, tačka 11, tač. 13–16. tač. 18. i 19. i tač. 21. i 22. ove glave potrebna je za oba supružnika /vanbračna partnera.

VIII. NAČIN OBJAVLJIVANJA KONKURSA I KOMISIJA ZA KONTROLU I OCENU PROJEKTA
Rok za podnošenje prijave teče od narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar rešenjem.
Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Prijava se smatra podnetom danom predaje na šalter pošte ili danom predaje na pisarnici Ministarstva, na adresi za prijem pošte, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd.

U slučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije, podnosioci prijave će biti obavešteni da u roku od osam dana dopune prijavu, i to slanjem obaveštenja o dopuni prijave na elektronsku adresu, koja je naznačena u obrascu prijave. Podnosioci prijave su u obavezi da u obrascu prijave navedu elektronsku adresu. Ukoliko se ne postupi po obaveštenju o dopuni prijave u ostavljenom roku, prijava će se odbaciti.

Komisija će odbaciti prijavu bez prava podnosioca prijave da istu dopuni u sledećim slučajevima:

  • podnosilac prijave ne ispunjava uslove za konkurisanje iz Programa;
  • podnosilac prijave konkuriše za namenu koja nije određena Programom;
  • podnosilac prijave je podneo prijavu samostalno, bez učešća jedinice lokalne samouprave;
  • jedinica lokalne samouprave je utvrdila neispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Komisija razmatra prijave, proverava formalnu ispravnost dokumenata, utvrđuje ispunjenost uslova za učešće na javnom konkursu i podnosi ministru predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Komisija u postupku odlučivanja može izvršiti terensku kontrolu i naknadnu proveru podnete dokumentacije, zatražiti i drugu neophodnu dokumentaciju i informacije koje oceni neophodnim, ali samo od podnosioca prijave čija je prijava formalno ispravna.

Komisija neće razmatrati neblagovremene prijave.

Konačnu odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi ministar rešenjem, na osnovu predloga Komisije. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs, ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, ili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 2016 i 011 267 3024.

Detaljnije