Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

Konkursi

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на територији АП Војводине.

2. ВИСИНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу износи 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50%. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.

3. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ oбрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. пројектни задатак (дати краћи опис природних потенцијала за наводњавање, потреба за наводњавањем, могуће начине решења проблема, величина површине за наводњавање за коју се припрема техничка документација, остале чињнице значајне за израду техничке документације) који припрема ЈВП „Воде Војводине”;
5. процена вредности израде техничке документације – припрема ЈВП „Воде Војводине”;
6. одлука надлежног органа локалне самоуправе о приступању изради Техничке документације.

Уколико буде потребно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Уговор о изради техничке документације закључују Секретаријат, локална самоуправа и ЈВП „Воде
Војводине”.
Избор приређивача техничке документације (у даљем тексту: Приређивач), закључење уговора с њим, праћење реализације израде техничке документације и плаћања према Приређивачу обављаће ЈВП „Воде Војводине”.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – израда техничке документације”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.
9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура, могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).