MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA – Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u 2023. godini

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2023. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

1. stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendista Ministarstva u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija;
2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u Republici Srbiji i u inostranstvu;
3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
5. stipendiranje mladih istraživača- učenika završnih razreda (III i IV) srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja (svetskim, evropskim ili balkanskim);
6. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
7. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
8. sufinansiranje završne izrade i odbrane doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva;
9. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
10. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
11. sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
12. sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
13. sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama;
14. sufinansiranje aktivnosti dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom.

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5, 10, 11, 12, 13 i 14. je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 24.02.2023. godine, a do kraja prve polovine 2023. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 9. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 27.03.2023. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2, 3, 4, 6, 7 i 8, otvoren je tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Obrasci odgovarajućih zahteva, kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na veb-sajtu Ministarstva: www.nitra.gov.rs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Detaljnije