Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

Konkursi

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање опремања пољочуварске службе
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте oпремање пољочуварске службе с територије АП Војводине.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 20.000.000,00 динара.
Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50%. Преостали износ обезбеђује корисник
средстава.
Предмет суфинансирања јесу трошкови набавке опреме пољочуварске службе, а према Правилнику о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине који су донели одлуку којом се предвиђа оснивање пољочуварске службе.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ обрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. копија општинске одлуке којом се предвиђа оснивање пољочуварске службе;
5. извештај о раду пољочуварске службе у 2015. години (извештај треба да садржи: опис организације пољочуварске службе, с бројем и распоредом пољочувара на територији локалне самоуправе; опремљеност службе; податке о сарадњи службе с полицијом, комуналном полицијом и судом; податке о сарадњи с локалним удружењима и организацијама; најзначајније резултате у раду службе и уочене проблеме у њеном раду; остале информације значајне за рад службе). Извештај достављају локалне самоуправе на чијој територији већ функционише пољочуварска служба.
6. попис планиране опреме за рад пољочуварске службе – по врсти и количини опреме, с
предрачунима.
Уколико буде потребно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Одобрена средства у висини до 55% биће исплаћена по достављању извештаја о реализацији уговорене обавезе.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – пољочуварска служба”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).