Dodela bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Konkursi

tourism informationPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 5.000.000,00 dinara, za realizaciju projekata iz oblasti turizma.

Cilj finansiranja je podrška aktivnostima u vezi sa:

1. organizovanjem nastupajućih turističko-privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu;

2. unapređenjem poslovanja kroz nabavku dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora;

3. podrškom aktivnostima za sprovođenje stručnih usavršavanja zaposlenih u turizmu.

Uslovi:
Podnosilac:
1. može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 dinara,

2. u obavezi je da planirane aktivnosti sprovodi na teritoriji AP Vojvodine,

3. prihvatljivi troškovi koji se odnose na aktivnosti iz tačke 1 su:

troškovi organizovanja manifestacije, kupovina tipskih štandova, narudžbe unikatnih suvenira koji se odnose na manifestaciju, kupovina adekvatne potrošne opreme koja bi doprinela profesionalizaciji manifestacije.

4. prihvatljivi troškovi koji se odnose na aktivnosti iz tačke 2 su nabavke opreme: bicikala, kvadricikala, pedalina, kanua, malih čamaca i tome slično koji mogu biti u funkciji iznajmljivanja u turističkim centrima i destinacijama od značaja za turizam AP Vojvodine.

5. prihvatljivi troškovi koji se odnose na aktivnosti iz tačke 3 su:

organizovanje obuka ugostiteljskih radnika, kuvara, somelijera, lokalnih turističkih vodiča i druge obuke, a sve u cilju unapređenja kvaliteta usluga u turističkim centrima i destinacijama od značaja za razvoj turizma u AP Vojvodini.

6. troškovi koji se ne smatraju prihvatljivim su:

• kupovina polovne opreme;
• putni troškovi i troškovi goriva u ukupnom iznosu veći od 20.000,00 dinara (ako projekat podrazumeva i terenski rad);
• iznajmljivanje nekretnina (osim ako se radi o iznajmljivanju prostora za održavanje manifestacije);
• troškovi telefona, struje, poštanskih usluga, knjigovodstvenih usluga i sl.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

1. uredno popunjen konkursni obrazac sa opisom projekta i navedenom specifikacijom pojedinačnih troškova

2. fotokopiju Rešenja o registraciji podnosioca prijave u Agenciji za privredne registre ili kod nadležnog organa

3. fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju /PIB/

4. fotokopiju kartona deponovanih potpisa (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora)

5. saglasnost od lokalne samouprave za održavanje manifestacije (za lica koja konkurišu na tačku 1. Konkursa, prilaže se prilikom potpisivanja ugovora)

6. sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza: dve istovetne blanko solo menice registrovane od strane poslovne banke (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora).

Rok za podnošenje prijave je 21. jul 2014. godine.

Prijave na Konkurs čine sastavni deo Konkursa i mogu preuzeti sa web adrese www.spriv.vojvodina.gov.rs. Prijave na Konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma –dotacije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456 790, 487 4580, 487 4669.

Detaljnije