Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

I DODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2015. godini proizvodnju igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i to:

•    za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova mogu se prijaviti samo privatna preduzeća i preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911);
•    za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, pored privatnih preduzeća i preduzetnika registrovanih za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda, mogu se prijaviti i nevladine organizacije registrovane pretežno za obavljanje delatnosti u kulturi.
Na Konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i pravna lica, preduzetnici i nevladine organizacije iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
•    da su ideja, tema i sadržaj filma u vezi sa kulturnim prostorom AP Vojvodine;
•    da značajan deo članova filmske ekipe čine vojvođanski autori, glumci i ostali filmski radnici;
•    da će film pretežno ili delimično biti snimljen na teritoriji AP Vojvodine.

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

3.    Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini)

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu, kao i na tri naredna konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
Pored prijave podnete na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
– osnovne podatke o producentu (naziv, adresa, značajni prethodni projekti, opremljenost i dr.);
– fotokopiju Rešenja Agencije za privredne registre(APR) o upisu u Registar – sa opisom delatnosti za koju je registrovan;
– dva primerka scenarija (za animirane filmove obavezno dostaviti knjigu snimanja – storyboard);
– dve potpisane recenzije;
– listu autora sa kratkom biografijom;
– za mladog reditelja debitantskog filma: preporuka renomiranog filmskog autora i/ili profesora;
– detaljan finansijski plan za realizaciju filma;
– iznos sredstava podnosioca prijave u finansiranju realizacije filma;
– podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima i sl. (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma) i
– iznos sredstava koji se traži od Sekretarijata.

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2015. godini proizvodnju igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma utvrđenih članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija), prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje), za plaćanje stalnih troškova (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.), za kupovinu opreme, za plate zaposlenih, ugostiteljske usluge (hrana, piće), troškove reprezentacije i poklona – sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Troškovi za gorivo se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.
Sekretarijat će sufinansirati najmanje jedan debitantski film mladog reditelja (do 30 godina starosti), ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi.

Sekretarijat može dodeliti sredstva za sufinansiranje istog filma na dva, izuzetno na tri uzastopna konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi i prethodne ugovorne obaveze producenta prema Sekretarijatu.

Sekretarijat neće sufinansirati proizvodnju filmova koji vređaju ljudsko dostojanstvo, ugrožavaju ljudska prava, zagovaraju mržnju i nasilje, kao ni filmove sa pornografskim sadržajem.

Rok za potpunu realizaciju filma koji bude sufinansiran po ovom Konkursu može biti najkasnije do kraja 2017. godine.

Detaljnije