Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

1. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa jeste ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i stvaranje pretpostavki za podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je realizacija postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine

3. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po ovom konkursu su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine.

4. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za realizaciju postupaka komasacije iznosi 70.000.000,00 dinara.
Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 60% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave. Celokupan iznos pdv-a pada na teret Korisnika sredstava.
Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

5. NAMENA ZA KOJU SE SREDSTVA MOGU KORISTITI

Bespovratna sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti definisanih programom komasacije, odnosno za realizaciju aktivnosti utvrđenih ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova, ukoliko je već sprovedena procedura javne nabavke i zaključen ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova.
Bespovratna sredstva se dodeljuju za izradu tehničke dokumentacije u komasaciji i za izvođenje geodetsko tehničkih radova u komasaciji, u skladu sa Pravilnikom o sadržini tehničke dokumentacije za izvođenje geodetsko tehničkih radova (projekata) u komasaciji („Službeni glasnik RS”, broj 85/20 ), Pravilnikom o geodetsko-tehničkim normativima, metodama i načinu rada u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom („Službeni glasnik RS”, broj 122/20 ) i ostalim pozitivnim propisima koji regulišu oblast uređenja zemljišne teritorije komasacijom.
U skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru i Pravilnikom o geodetsko-tehničkim normativima, metodama i načinu rada u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom („Službeni glasnik RS”, broj 122/20 ) Republički geodetski zavod vrši stručni nadzor nad realizacijom geodetsko-tehničkih radova u postupku komasacionog premera i uređenja zemljišne teritorije komasacijom.
Projekti komasacionog premera i uređenja zemljišne teritorije komasacijom koji nisu realizovani do dana stupanja na snagu Pravilnika o geodetsko-tehničkim normativima, metodama i načinu rada u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom („Službeni glasnik RS”, broj 122/20 ) realizovaće se po odredbama propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Po ovom konkursu sredstva se dodeljuju za realizaciju tačke II podtačke 2.1 i 2.2 Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021 godini (,,Službeni list APV”, broj 66/2020) za plaćanja koja će se izvršiti nakon zaključenja ugovora između Sekretarijara i jedinica lokalnih samouprava, koji se odnose na realizaciju postupaka komasacije po ovom Konkursu.
Po prijavama koje se podnose za realizaciju postupaka komasacije, predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, krčenja šuma i seče stabala, uređenja terena, nabavka kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično.

6. UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA PO JEDNOJ PRIJAVI

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava po jednoj prijavi iznosi do 20.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Isplata bespovratnih sredstava vršiće se u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

7. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine koje prijavu podnose za realizaciju aktivnosti koje su definisane programom komasacije, odnosno za ralizaciju aktivnosti koje su utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova, ukoliko je već sprovedena procedura javne nabavke i zaključen ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova.

8. ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Konkurs je otvoren zaključno sa 12.03.2021. godine.

9. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU:

Potrebna dokumentacija za realizaciju postupaka komasacije:
1) zahtev za sufinansiranje s tabelom 1 u kojoj se navode aktivnosti za koje se konkuriše a koje su definisane programom komasacije, odnosno aktivnosti koje su utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova (ukoliko je već sprovedena procedura javne nabavke i zaključen ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova), kao i bruto vrednost i neto vrednost (s PDV-om i bez PDV-a) svih aktivnosti čija se realizacija planira;
2) dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta ili odluku da će sredstva obezbediti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o sufinansiranju postupka komasacije);
3) kopija saglasnosti na program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (dostavlja se samo za katastarsku opštinu za koju se prvi put konkuriše);
4) kopija akta kojim je skupština jedinice lokalne samouprave donela program komasacije (dostavlja se samo za katastarsku opštinu za koju se prvi put konkuriše);
5) jedan primerak programa komasacije za predmetno komasaciono područje, koje je donela skupština jedinice lokalne samouprave (dostavlja se samo za katastarsku opštinu za koju se prvi put konkuriše);
6) kopiju odluke o sprovođenju komasacije za predmetno komasaciono područje, koju je donela skupština jedinice lokalne samouprave (dostavlja se samo za katastarsku opštinu za koju se prvi put konkuriše);
7) dokumentaciju iz sprovedenog postupka javne nabavke za izvođača geodetsko tehničkih radova u postupku komasacije: odluku o sprovođenju postupka javne nabavke, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluka o dodeli ugovora, ugovora s ponudom koja je sastavni deo ugovora i sve anekse ugovora (dostavlja se ukliko je lokalna samouprava već sprovela javnu nabavku i zaključila ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova).
8) Ukoliko je jedinica lokalne samouprave realizovala određene faze postupka komasacije na predmetnoj katastarskoj opštini dužna je da dostavi izveštaj o do sada izvršenim aktivnostima na komasaciji koji je overio stručni nadzor;

Ukoliko bude neophodno, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Korisnik sredstava dužan je da primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama.

10. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na osnovu kojeg je donet Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2021. godini.

11. DODELA SREDSTAVA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Prispele prijave razmatra komisija koju je rešenjem obrazovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava definisani su Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini.
Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom. Ugovor će sadržati odredbe o obaveznosti primene odredaba Zakona o javnim nabavkama.

12. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA
• sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
• sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa biće preneta korisnicima sredstava nakon potpisivanja ugovora, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;
• jedinica lokalne samouprave u obavezi je da – prilikom potpisivanja ugovora o korišćenju sredstava sa Sekretarijatom – preda registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja za namensko korišćenje sredstava, kako avansnog, tako i sveobuhvatnog iznosa dodeljenih sredstava;
• korisnik sredstava dužan je da pokrene postupak javne nabavke u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o sprovođenju postupka javne nabavke;
• u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili se ne realizuju u predviđenom roku, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava pod pretnjom aktiviranja dostavljenog sredstva obezbeđenja;
• konačan iznos sredstava koja obezbeđuju Sekretarijat i korisnik utvrdiće se nakon sprovedenog postupka javne nabavke i zaključenog ugovora, sa izvođačem radova ili nakon dostavljanja overene okončane situacije u slučajevima kada se vrednost izvedenih radova razlikuje od ugovorene vrednosti;
• ukoliko je vrednost izvršenih radova veća od ukupne ugovorene vrednosti ugovora između Sekretarijata i korisnika sredstava, razlika pada na teret korisnika sredstava;
• ukoliko je vrednost izvršenih radova manja od ukupne ugovorene vrednosti ugovora između Sekretarijata i korisnika sredstava, konačan iznos sredstava koje obezbeđuju Sekretarijat i korisnik sredstava utvrđuje se ugovorenim procentualnim učešćem obe ugovorne strane;

13. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem preko digitalne platforme AgroSens APV. Aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

14. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

15. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst pravilnika, konkursa, obrazaca prijave na konkurs, kao i tabela 1 mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije