Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

U cilju očuvanja i podsticanja izdavačke delatnosti nacionalnih manjina – zajednica, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2015. godini izdavačku delatnost na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini:

1.    OBJAVLJIVANJE PRVIH IZDANJA KNJIGA NASTALIH na jeziku određene nacionalne manjine – zajednice i PREVODA KOJI SU OD ZNAČAJA za očuvanje i negovanje kulturne baštine kao i osobenosti određene nacionalne manjine – zajednice iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLJIVANJE ČASOPISA ZA KULTURU, KNJIŽEVNOST I UMETNOST, ČASOPISA ZA OMLADINU I ČASOPISA ZA DECU KOJI IZLAZE U ŠTAMPANOJ I ELEKTRONSKOJ FORMI NA JEZIKU ODREĐENE NACIONALNE MANJINE – ZAJEDNICE, KOJI SU OD ZNAČAJA ZA OČUVANJE I NEGOVANJE NJENE KULTURNE OSOBENOSTI.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanja prvih izdanja knjiga na jezicima nacionalnih manjina – zajednica Podnosilac prijave može podneti najviše deset (10) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini i Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa na jezicima nacionalnih manjina – zajednica u AP Vojvodini i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na zvaničnoj internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA – ZAJEDNICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI

6. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. Sekretarijat će prijave proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina – zajednica, radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina – zajednica i u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom.
Prijave podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina – zajednica koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

9.    Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata/programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje knjiga na jezicima nacionalnih manjina – zajednica od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini uzevši u obzir kriterijume iz člana 20. stav 1. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje časopisa na jezicima nacionalnih manjina – zajednica uzevši u obzir kriterijume iz člana 20. stav 2. Pravilnika.

Na konkursu nemaju pravo učešća ustanove kojima je osnivač AP Vojvodina.

IV POSEBNI USLOVI KONKURSA

Uz konkursnu prijavu, Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga dužan je da dostavi potpisanu stručnu recenziju dela i dokaz o regulisanim autorskim pravima, a Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa dužan je da dostavi poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa.

Detaljnije