Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će u 2015. godini finansirati ili sufinansirati nabavku knjiga, drugih publikacija i savremene opreme za potrebe javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine sa ciljem popunjavanja bibliotečkih fondova i osavremenjavanja rada javnih biblioteka u Vojvodini, i to u sledećim tematskim oblastima:
1. Nabavka novih knjiga i drugih publikacija za javne biblioteke u AP Vojvodini, i
2. Opremanje javnih biblioteka u AP Vojvodini novom  opremom.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu, sa prijavama za obe tematske oblasti, mogu da učestvuju isključivo javne opštinske i gradske biblioteke čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i koje su registrovane na području AP Vojvodine (indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine).

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne  opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

3.    Podnosilac Prijave može da podnese najviše DVE konkursne prijave za svaku tematsku oblast Konkursa.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5.    Prijava se podnosi lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga,  drugih publikacija  i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini)

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata i programa u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje.

8.    Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon broj 021/487-4872, kontakt osoba Tamara Benc, e-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

9.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čijeg predloga pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce Prijave.

11.    Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

II  KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Raspodela sredstava za nabavku knjiga i drugih publikacija vršiće se, shodno članu 8. stav 2. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik), proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske ili gradske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine ili grada, a u skladu sa visinom sredstava planiranih za Konkurs.

Raspodela sredstava za nabavku nove opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini utvrđuje se na osovu ispunjenosti opštih uslova predviđenih članom 5. i posebnih kriterijumima propisanih članom 10. Pravilnika.

Detaljnije