Program za rome u nepovoljnom položaju

Konkursi

roma educationFOND ZA OBRAZOVANJE ROMA

Program za rome u nepovoljnom položaju

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Krug aplikanata: NVO, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd.

Najvažniji cilj REF-a je smanenje razlike u obrazovanju roma I ne roma pomoću projekata koji se odnose na izradu studija I rešenja u politici obrazovanja sa akcentom na desegregaciju I kvalitetno obrazovanje Roma. REF podržava realizaciju projekata sa sadržajem unapređenja integracije Roma u obrazovni sistem.

Ciljevi REF-a su:
• obezbeđenje pristupa obaveznom obrazovanju, na primer, kroz učešće roditelja u obrazovanju, inicijative da se smanji procenat ranog napuštanja obrazovanja, te obezbeđenjem besplatnih udžbenika i drugih didaktičkih materijala,
• podizanje kvaliteta obrazovanja, na primer, kroz reformu nastavnih planova, uvođenje nastave na romskom jeziku, učenje za eliminaciju predrasuda i promociju tolerancije i obuka za medijatore u školama,
• implementacija mera integracije i desegregacije učenika – Roma iz posebnih škola i razreda i iz specijalnih škola u redovne škole, kao i eliminacija posebnih škola i razreda,
• proširenje pristupa predškolskom obrazovanju, na primer, pokretanjem informativnih kampanja, pomoći pri upisu i radom sa roditeljima u cilju podizanja stepena pohađanja škole romske dece;
• proširenje pristupa srednjem i višem obrazovanju, obrazovanju odraslih, na primer, dodelom stipendija, kurseva za opismenjavanje odraslih i karijernog savetovanja za učenike srednjih škola.

Kontakt
Milen Milanov
Referent REF-a za državu
mmilanov@romaeducationfund.org
Nataša Kočić Rakočević
Kooridnator REF-a za Srbiju
+381 63 346 507
nkocic@romaeducationfund.org

Link