Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2020 godinu“

Konkursi

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2020 godinu“

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog programa podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Realizacijom programa, u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016-2025. godine , treba da budu ostvareni sledeći ciljevi:

1) Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije, posebno višestruko diskriminisanih Roma i Romkinja;
2) Unapređivanje položaja Roma i Romkinja kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, posebno imajući u vidu proglašenu pandemiju zarazne bolesti COVID-19, a u cilju suzbijanja sprečavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti

3) Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa.

1. Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

 • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Roma/kinja ili osnovne principe ljudskih prava
 • Udruženja koja obezbede učešće najmanje jednog partnerskog udruženja sa kojim će učestvovati u realizaciji programa;
 • Udruženja podnosioci predloga u okviru ovog konkursa mogu aplicirati isključivo sa jednim predlogom programa, dok se ka se kao partnersko udruženje mogu pojaviti više puta;
 • Udruženja koja dostave predloge programa Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i Smernica za podnosioce predloga programa na zadatom Obrascu predloga programa.

2. Prioriteti konkursa

Prioritet konkursa su mere i aktivnosti predviđene Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016-2025. godine i Operativnim zaključcima sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2019. – 2021. godine. Navedena dokumenta možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs

3. Način finansiranja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, odnosno udruženja koje je realizator programa i Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju realizatoru programa na otvoreni namenski podračun kod Uprave za trezor Ministarstva finansija, naveden u ugovoru. Sa ovog podračuna, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i predviđeni honorari.

Realizator programa je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Realizator programa je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju iz budžeta programa. Usluga revizije mora da sadrži mišljenje ovalšćenog revizora u vezi sa načinom utoršenih namenskih sredstava udruženja odobrenih za realizaciju programa.

Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se Kancelariji za ljudska i manjinska prava prilikom potpisivanja ugovora za odobreni program.

Realizator programa je dužan da obaveštava nadležni organ o realizaciji programa, u rokovima određenim ugovorom, kao i da nadležnom organu omogući praćenje realizacije programa.

Nakon završetka programa, realizator programa je dužan da na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, izveštaj ovlašćenog revizora, kao i prateću dokumentaciju kojom se dokazuje namenski utrošak sredstava. Formulari izveštaja biće dostupni na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka programa.

4. Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane programe iznose 7.000.000,00 dinara (slovima:sedammilionadinara i 00/100). Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može preći 500.000,00 (slovima:petstotinahiljadadinara i 00/100).

Finansiranje programa vrši se na osnovu ugovora zaključenog između realizatora programa i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kojim se naročito definiše predmet programa, rok u kome se program realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumeni obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta programa i povraćaj neutrošenih sredstava.

5. Trajanje programa

Programske aktivnosti realizuju se u roku ne dužem od 4 (četiri) meseca od dana prenosa sredstava.

6. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Obrasci za podnošenje predloga programa, dostupni su i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima:

• Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni . Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom;
• Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja;
• Obavezna dokumentacija dostavlja se u dva primerka (original i kopija originalne dokumentacije)
• Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom ( u word/excel formatu);
Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora Kancelariji dostavi:
• Izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, na propisanom obrascu;
• Izjavu o nepostojanju sukoba interesa, na propisanom obrascu i
• Interni akt o antikorupcijskoj politici.
Dostavlja se potpisan i pečatiran original, kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 12.06.2020. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS „UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2020. GODINUˮ – NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 12.06.2020. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

7. Kriterijumi za ocenjivanje predloga progama

 • Jasno opisane aktivnosti programa, usklađene sa ciljevima i prioritetima konkursa i inovativnost ponuđenih rešenja, kao i precizno definisan minimalni predviđeni odziv/dosegnutost ciljne grupe u odnosu na programske aktivnosti, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost – (do 10 bodova)
 • Jasno opisani i merljivi rezultati programa i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – (do10 bodova)
 • Budžet usklađen sa programskim aktivnostima i realno planiran (realan odnos između planiranih troškova i postavljenih ciljeva/rezultata) – prednost će biti data programima koji obezbeđuju veći procenat sufinansiranja programa (ukoliko se program finansira iz više izvora) – (do 15 bodova)
 • Obuhvat broja preporuka koje se odnose na ciljnu grupu /obuhvat odnosno nivo uključenosti aktera u lokalnoj zajednici – (do10 bodova)
 • Kapaciteti podnosioca programa (tehnički i ljudski) za realizaciju programskih aktivnosti – (do10 bodova)
 • Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava, kao i ispunjenost ugovornih obaveza za korišćena budžetska sredstva u prethodnom periodu. Za udruženja koja prvi put apliciraju biće ocenjivana efikasnost planiranih sredstava – (do10 bodova)

Svakom predlogu programa Komisija za sprovođenje konkursa dodeliće određeni broj bodova od ukupnih 65 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista programa. Izbor između dostavljenih programa vrši se rangiranjem na osnovu navedenih elemenata i broja bodova.

Prilikom vrednovanja programa Kancelarija za ljudska i manjinska prava će uzeti u obzir da li je od strane uduženja koja podnose predloge programa, u prethodne dve godine utvrđeno nemamensko trošenje budžetskih sredstava i/ili raskinut ugovor zbog istog.

8. Programi koji neće biti finansirani

– Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
– Stipendije za studiranje ili obuku;
– Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja i adaptacija prostorija udruženja;
– Izgradnja infrastrukture i građevinske radove u okviru programskih aktivnosti;
– Retroaktivno finansiranje programa čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
– Programi kojima se ostvaruje dobit;
– Programi koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju.

9. Rok i način objavljivanja prihvaćenih programa

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrđuje se u roku, ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru, Kancelarija za ljudska i manjinska prava donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa Kancelarija za ljudska i manjinska prava doneće u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ista će biti objavljenana internet stranici www.ljudskaprava.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: dekada@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 27.05.2020. DO 12.06.2020. GODINE

Detaljnije