Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok"

Konkursi

Handshake break the border.FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inicijative civilnog društva i Program „Istok-Istok“

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih (samo)uprava sa ciljem da se osigura njihovo informisano učestvovanje u procesima reformi, evropeizaciji, pridruživanja EU i dijalogu sa institucijama EU i u efikasnoj upotrebi sredstava iz IPA fondova koja su namenjena prekograničnoj i regionalnoj saradnji;

• jačanje kapaciteta loklanih vlasti, kroz razmenu, saradnju i prenošenje dobrih praksi, za ostvarivanje decentralizovanih nadležnosti, prekograničnu saradnju i horizontalnu evropeizaciju;

• stabilizacija regiona Zapadnog Balkana kroz npr. jačanje inter-etničkog dijaloga, unapređivanje zaštite ljudskih i manjinskih prava, razvoj modernih obrazovnih politika i uvođenje inkluzivnih praksi, smanjivanje siromaštva, suočavanje sa prošlošću i sl;

• otklanjanje prepreka za i intenziviranje preko-granične i regionalne saradnje, naročito onih od značaja za procese evro-atlanskih integracija: energetika i zaštita životne sredine, jačanje mera poverenja, saradnja usmerena na jačanje principa vladavine prava, unapređenje politika transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta, zagovaranje za uspostavljanje i pospešivanje društvenog dijaloga u cilju mirnog prevazilaženja post-konfliktnih problema i uspešnijeg suočavanja sa prošlošću, i sl;

• jačanje postojećih i uspostavljanje novih regionalnih tematskih koalicija organizacija civilnog društva i think-tankova u cilju zajedničkog zagovaranja pred vladama zemalja ZB vođenja harmonizovanih politika u oblastima od značaja za stabilan i održiv razvoj regiona i svake pojedinačne zemlje;

• zajedničko nastupanje regionalnih koalicija prema organima i telima EU i državama članicama u funkciji konsolidacije politike proširenja EU i politike vizne liberalizacije prema zemljama Zapadnog Balkana;

• zajedničko nastupanje civilnog društva ZB prema evropskim građanskim koalicijama i platformama radi uključivanja u njihov rad i radi promocije i afirmacije potreba i interesa društava i građana Zapadnog Balkana;

• jačanje postojećih i uspostavljanje novih regionalnih tematskih koalicija koje razmatraju, predlažu i zalažu se za zajedničke odgovore ZB na izazove globalizacije i mega-trendova: migracije, promene klime, energetska bezbednost i sl.

Program podržava dugoročne regionalne partnerske projekte.

Projekti se podnose na posebnom obrascu East East programa, na engleskom jeziku. Popunjeni obrasci se u elektronskoj formi dostavljaju koordinatoru programa Fonda za otvoreno društvo, i to najmanje osam nedelja pre planirane realizacije projekta.
Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Koordinator programa
Radmila Maslovarić

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Dodatne informacije o regionalnom programu međunarodne mreže Instituta za otvoreno društvo „Istok-Istok“ možete preuzeti ovde –

Detaljni opis programa

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekata za Inicijative civilnog društva

Link