Konkurs izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih pijaca i vašarišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs izgradnja novih  i rekonstrukcija postojećih pijaca i vašarišta u ukupnom iznosu do 28.400.000,00 dinara

Finansira se: izgradnja novih, kao i rekonstrukcija postojećih seoskih pijaca i vašarišta, sa teritorije AP Vojvodine.
Korisnici sredstava su opštine, mesne zajednice i javna komunalna preduzeća

Potrebna dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Odluka nadležnog organa opštine odnosno Odluka Saveta mesne zajednice o realizaciji projekta
3)    Saglasnost opštine (ukoliko je podnosilac zahteva mesna zajednica)
4)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat :
–    za izgradnju: Građevinska dozvola
–    za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
5)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat
7)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.

Obrasci “Prijava na konkurs“ i “Saglasnost opštine“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 12. decembrom  2011. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA PIJACE I VAŠARIŠTA“ i „NE OTVARATI“.

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju možete preuzrti ovde