Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj turizma u lokalnim samoupravama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće projekte razvoja turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011 godini sa ukupnim iznosom od 8.500.000,00 dinara, koji je obezbedjen Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011 godinu («Službeni list APV», broj 23/2010, 8/2011-rebalans ) na poziciji broj 100, ekonomska klasifikacija 463, transferi ostalim nivoima valasti, 4631- tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.500.000,00 dinara i 4632- kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 7.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.
2. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.
3. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.
4. Rok za podnošenje prijave je 27. oktobar 2011 godine.
5. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Način apliciranja
Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 9-13 časova svakog radnog dana ili na web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Odlučivanje po prijavama
Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina. gov.rs

Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Tekst konkursa

Prijava na konkurs – cirilica

Prijava na konkurs – latinica