Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u ap vojvodini u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u ap vojvodini u 2021. godini

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

I. IZNOS KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 14.000.000,00 dinara;

II. USLOVI KONKURSA

• Rok za podnošenje prijava je 03. mart 2021. godine.
• Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Sekretarijata za razvoj, negovanje i očuvanje multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije mogu se prijaviti podnosioci prijave, čiji su projekti i programi usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije i koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
• Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za:
– očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;
– zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;
– stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;
– negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;
– predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
– književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
– konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
– negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;
– saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
– projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
• Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.
• Javni konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV. NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.
• Konkursna dokumentacija može se preuzeti od 03. februara 2021. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
• Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija);
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (fotokopija);

• Prijave na javni konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Podnosilac prijave kome budu dodeljena sredstva po Javnom konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu, sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa, nakon čega je u obavezi da dokaz o otvaranju računa dostavi Sekretarijatu.
• Prijave se podnose:

1. lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
2. poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Bulevar Mihaila Pupina 16, 21000 Novi Sad
ZA KONKURS -OČUVANJE I NEGOVANJE MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4604, ili putem e-pošte bojan.greguric@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije