Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta

Konkursi

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini

Svrha konkursa

Usled tehničkih problema sa uspostavljanjem Registra javnih skladišta u skladu sa Zakonom o javnim skladištima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) te nemogućnosti ispunjavanja kriterijuma definisanog Konkursom (najavljenog u Službenom Glasniku RS broj 23/2010 i objavljenog na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumasrtva i vodoprivrede), Minstarstvo poljoprivrede, šumasrtva i vodoprivrede raspisuje konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini.

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Podsticaji se koriste za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i kontrolu parametara bitnih za održavanje kvaliteta uskladištenih zrnastih proizoda.

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na konkurs.

Podnosioci prijave

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom, imaju pravna lica upisana u Registar javnih skladišta. (u daljem tekstu pravno lice)

Opšti uslovi za korišćenje podsticaja

Pravno lice  ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

1)      je registrovano kod Agencije za privredne registre;

2)      ima izmirene poreske obaveze za 2009. Godinu

3)      je upisano u Registar javnih skladišta (u daljem tekstu Registar) u skladu sa Zakonom o javnim skladištima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) zaključno sa 31.12.2010.

Rokovi

Rok za podnošenje zahteva za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda je počev od 01.10.2010., zaključno sa 31.10.2010. godine.

Link