Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u 2010. godini

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:

1. unapređenje upravljanja otpadom – nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklažne industrije:

  • kante zapremine 120 litara za sakupljanje i odnošenje smeća iz individualnih domaćinstava;
  • kontejneri/posude za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih tokova otpada;

2. indikativna kontrola kvaliteta vazduha u naseljenim mestima koja nisu pokrivena mrežom automatskih stanica:

  • merenje;
  • studija stanja;

3. monitoring akvatičnih ekosistema i izradu studije stanja zaštićenih područja;

4. monitoring zemljišta u Vojvodini:

  • merenje kvaliteta zemljišta;
  • studija stanja;

5. ekološka edukacija i promocija i aktivnosti na podizanju zaštitnih zelenih pojaseva;

6. unapređenje sistema sakupljanja i iznošenja otpada iz zaštićenih prirodnih dobara;

7. unapređenje čuvarske službe u zaštićenim područjima, aktivne mere zaštite, sanacija i revitalizacija, promocija zaštićenih prirodnih dobara;

8. monitoring osetljivih ekosistema i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine;

9. aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u AP Vojvodini, edukacija lokalnog stanovništva o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine, obeležavanje Međunarodne godine biodiverziteta na lokalnom nivou.

Opšti uslovi konkursa:

Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:

a)      lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 5. i 9.);

b)      registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 5. i 9.);

c)       upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika i park prirode sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 6. i 7.);

d)      registrovane stručne organizacije, fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 3., 4., 8. i 9.)

Podnosioci prijave na konkurs mogu za jednu projektnu oblast konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje projekata je 27. septembar 2010. godine.

Link