Konkurs za mala i srednja preduzeća

Konkursi

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih krediti  za  kupovinu  nove opreme poreklom iz Republike Italije

– GARANTNI POTENCIJAL    150.000.000,00 DINARA –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji koju je Vlada republike Italije odobrila za realizaciju projekta „Program razvoja privatnog sektora kao podrške malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka“, a koja je namenjena za kupovinu nove opreme poreklom iz Republike Italije.

Pravo uĉešća na konkursu imaju PRAVNA LICA, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine; Minimum 65% kapitala preduzeća u privatnom vlasništvu; Ima pozitivan finansijski izveštaj;
 • Raspolaţe perspektivnim projektom i Planom investicije;
 • Posluje najmanje 2 godine u delatnosti za ĉije finansiranje traţi sredstva kredita; Zapošljava manje od 250 lica;
 • Ima godišnji obrt manji od 50 miliona evra i/ili bilansnu sumu manju od 43 miliona evra;
 • Hemaju uĉešće u svom kapitalu odnosno odluĉivanju, drugog pravnog lica koje se svrstava u kategoriju velikih preduzeća, veće od 25%.
 • Kao i druge uslove definisane poslovnom politikom Banke.

Uĉesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine izraţavaju putem podnošenja Zahteva.

Zahtev za odobrenje kredita i izdavanje garancija po ovom Konkursu moţe se podneti nadleţnim Direktorima za poslovanje sa privredom i Savetnicima za mali biznis u ekspoziturama Banca Intesa a.d. Beograd, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a navedene su u ovom Konkursu.

Krediti i garancije se neće odobravati za finansiranje:

 • poreza, carina i poreza na dodatu vrednost koji se plaćaju u zemlji, trgovine, lizinga, osiguravajućih društava i finansijskih institucija,
 • investicija u svrhu aktivnosti u oblasti zabave, kocke, stambenih nepokretnosti,
 • investicija u oblasti industrije oruţja i municije, duvana i duvanskih proizvoda, proizvodnje i prerade ţestokih pića i proizvoda obuhvaćenih zabranom uvoza ili izvoza iz odgovarajućih zemalja na osnovu vaţećih zakona ili meĊunarodnih ugovora ili sporazuma.

Učesnici Konkursa uz zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen, potpisan i overen zahtev za kredit i odobrenje garancije od strane lica ovlašćenog za zastupanje; Popunjen, potpisan i overen formular Upitnika od strane lica ovlašćenog za zastupanje;
 • Potpisana i overena saglasnost za povlaĉenje izveštaja Kreditnog biroa NBS; Fotokopija overenih kompletnih Finansijskih izveštaja za poslednje dve godine; Zakljuĉni list na poslednji dan tromeseĉja koje prethodi podnošenju zahteva za kredit;
 • Kartoni deponovanih potpisa tekućih raĉuna banaka (za banke kod kojih ima otvorene tekuće raĉune); Potvrde banaka kod kojih ima otvorene raĉune o ostvarenom prometu i proseĉnom stanju na dinarskim i deviznim raĉunima;
 • Fotokopija osnivaĉkog akta i statuta;
 • Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, ne stariji od 10 dana; Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća po veliĉini;
 • Potvrda Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja zahteva;
 • Fotokopija liĉne/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleţe zakonskoj obavezi sastavljanja istih;
 • Profaktura i (ili) ugovor o kupoprodaji predmeta kreditiranja od inoprodavca, Dokaz o uplati troškova sprovoĊenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdati na iznos od 50% kredita ( glavni dug uvećan za redovnu kamatu) u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke, odobrenog pod sledećim uslovima:

Rok otplate: do 8 godina u okviru kojeg je obuhvaćen period mirovanja otplate od najviše 2 godine;

Iznos kredita: minimalno 50.000,00 Eur-a, a maksimalno do 150.000,00 Eur-a pri ĉemu će se finansirati fakturna vrednost opreme bez uraĉunavanja troškova carine i PDV-a;

Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na raĉun inoprodavca po osnovu profakture, fakture ili ugovora o kupoprodaji, potvrde o poreklu robe koja se uvozi izdate od strane Privredne komore Italije i dr.;

Nominalna kamatna stopa: fiksno 4,9% na godišnjem nivou;

Naknada Banke: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred – pre realizacije kredita;

Prevremena otplata kredita: 0 %;

Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim ratama ukljuĉujući i kamate;

Troškovi Fonda za sprovoĎenje Konkursa: 10.000,00 dinara.

Kao sredstva obezbeĊenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Banci i Garancijskom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine sluţiće:

 • 10 blanko sopstvenih menica korisnika kredita za Banku;
 • 10 blanko sopstvenih menica korisnika kredita za Fond;
 • 4 Ovlašćenja direktnog zaduţenja za Banku;
 • 4 Ovlašćenja direktnog zaduţenja za Fond;
 • Hipoteka 1. reda na nepokretnostima u minimalnom odnosu 1:2 na iznos glavnice kredita, ako je predmet hipoteke graĊevinski objekat, a 1:1,5 na iznos glavnice kredita, ako je predmet hipoteke poljoprivredno zemljište, konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraţivanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraţivanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i zateznu kamatu);
 • Zaloţno pravo na predmetu kreditiranja; Solidarno jemstvo povezanih pravnih lica;
 • I drugi instrumenti obezbeĊenja u skladu sa odlukom nadleţnog tela za odluĉivanje Banke i Fonda.

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

Izvod iz zemljišnih knjiga ( ne stariji od 8 dana ) za nepokretnosti koje se nalaze na podruĉju na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadleţne sluţbe za katastar nepokretnosti ( ne stariji od 8 dana ) za podruĉje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno vaţećem propisu;

Obavezna procena trţišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili graĊevinarstva rešenjem Ministarstva pravde, ne starija od godinu dana, ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta od strane Poreske Uprave za poslednju fiskalnu godinu pre podnošenja zahteva za odobrenje ovog kredita..

Dokumentacija neophodna za zasnivanje založnog prava na predmetu kreditiranja:

Profaktura/faktura/ugovor o kupoprodaji prodavca koja sadrţi broj šasije i broj motora vozila (mašine) koja je predmet nabavke;

Izjava korisnika kredita, potpisana i overena od strane ovlašćenog lica pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću o punom kasko osiguranju predmeta kreditiranja ĉim se za to steknu uslovi i vinkulacija polise osiguranja na kreditora/garanta.

Na ime pokrića troškova sprovoĎenja konkursa, uĉesnik konkursa uplaćuje iznos od 10.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj:160-118074-98.

Provizija za izdavanje garancije po ovom Konkursu iznosi: 0,5% od vrednosti izdate garancije, jednokratno unapred pre izdavanja garancije i 0,25% na 1/2 iznosa ostatka garantovanog duga prema Planu otplate kredita, unapred, u dinarskoj protivvrednosti EUR-a obraĉunatoj po srednjem kursu NBS na dan dospeća rate kredita;

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.


Link